Chronimy Twoje Dane oraz dbamy o bezpieczeństwo – Urząd Gminy Pakosław

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Pakosław jest: Wójt Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław.

2. Inspektorem Pani/Pana danych osobowych jest Kinga Śliwińska. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych e-mail: iod@pakoslaw.pl. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać.

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lub art. 9 ust. 2 ogólnego rozporządzenia RODO.

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków administratora oraz wykonywanie zobowiązań umownych.

5. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Pakosław lub Urzędem Gminy przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Pakosław.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
- prawo do ich sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Pakosław Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, nie podania danych osobowych będzie konsekwencją nieuwzględnienie złożonego wniosku/podania/oferty. Podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania korespondencji.Ostatnie słowo!

To już koniec! Po 54 latach pracy zawodowej – najpierw w administracji państwowej, kolejno w bankowości, następnie przez 36 lat w samorządzie gminnym – kończę aktywność zawodową.

Czytaj więcej
Dodatkowy oddział przedszkolny w Sowach? Żłobek w Golejewku?

Podczas wcześniejszych zebrań sołeckich, które jednocześnie stały się zebraniami przedwyborczymi z kandydatami na wójta gminy i na radnych – w miejscowościach obwodu szkolnego Sowy (Osiek, Pomocno, Zaorle, Białykał, Sowy) padały pytania o trzeci oddział przedszkolny i o żywienie w tej placówce.

Czytaj więcej
Badania ankietowe

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w dniach 1-20 października br. na ternie Państwa gminy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie ankietowe Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach.

Czytaj więcej
Informacja z przebiegu XXXIX Sesji Rady Gminy Pakosław

W dniu 28 września 2018 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Pakosław w sali narad Urzędu Gminy. O godz. 13:15 po stwierdzeniu prawomocności obrad zebranych powitał i w dalszej części posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Biechowiak. W Sesji udział wzięło 15 radnych.

Czytaj więcej
Brązowy medal wśród dinozaurów samorządowych

Podczas spotkania samorządowców Wielkopolski – wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów w dniu 6 września br, organizowanego przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, podziękowano i pożegnano 35 samorządowców – którzy nie będą kandydować w najbliższych wyborach.

Czytaj więcej
Budujemy drogi i ulice

Toczy się procedura przetargowa nad wyłonieniem wykonawców budowy dróg i ulic, i to aż w pięciu miejscach. W Chojnie i Sowach już wyłoniono firmy, które wykonają budowę odcinka drogi (ulicy tzw. Niemarzyńskiej) i ulicy tzw. Ceglanej w Sowach.

Czytaj więcej
Nadal niskie własne dochody

Kolejny opublikowany przez „Serwis Samorządowy PAP” z 13 sierpnia 2018r., ranking wpływów do budżetów gminy pokazuje, że o około 800 złotych w przeliczeniu na mieszkańca zwiększyły gminy dochody własne w ciągu ostatnich 10 lat – takie wyniki podaje GUS. Średnio daje to wzrost o 47% (średnia krajow…

Czytaj więcej
Witamy w gminie Pakosław

Dzielimy się dobrą wiadomością z mieszkańcami Dębionki i Osieka. Do Urzędu Gminy dotarło rozporządzenie Rady Ministrów o zmianie z dniem 1 stycznia 2019 roku granic gminy Pakosław.

Czytaj więcej