Wśród zaproszonych gości byli obecni na Sesji :Starosta Rawicki pan Adam Sperzyński oraz Komendant Powiatowej Policji w Rawiczu pan Krzysztof Nowak.
W swych wystąpieniach goście podziękowali samorządowcom za współpracę z Gminą Pakosław oraz przekazali Noworoczne życzenia.
W czasie przerwy w obradach można było zobaczyć nowy radiowóz Rewiru Dzielnicowych w Pakosławiu.
W dalszej części obrad radni podjęli uchwały w sprawie:
- ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Pakosław oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji,
-wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2015,
-zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018,
-zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
-uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2016-2019 :
- uchwały budżetowej na 2016 rok:
Wysłuchano informacji Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz przyjęto sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
Na złożone interpelacje i zapytania udzielono odpowiedzi.
Na koniec Sesji zostały przekazane życzenia Noworoczne.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/Mirosław Biechowiak