UCHWAŁA Nr XVIII/154/2020

RADY GMINY PAKOSŁAW

z dnia 27 listopada 2020 r.

 

w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakosław.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2020 r., poz. 1439), Rada Gminy Pakosław, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu, uchwala, co następuje:

 

        § 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakosław.

 

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 2. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakosław
z wyłączeniem gospodarki odpadami komunalnymi, które zostały określone uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego", którego to Związku gmina Pakosław jest uczestnikiem.

       § 3. Postanowienia Regulaminu są interpretowane i stosowane zgodnie z przepisami:

  1. ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
    (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439),
  2. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz.1333)
  3. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.),
  4. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.),
  5. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.),
  6. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020r., poz. 638).

 

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

2. Czynności, o których mowa w ust.1, powinny być wykonywane bez zakłócania ruchu pieszych
lub pojazdów, jednocześnie w sposób nie utrudniający odpływu wód do kanalizacji i niezagrażający istniejącej roślinności.

3. Inne zanieczyszczenia usuwane z części nieruchomości służących do użytku publicznego należy gromadzić w pojemnikach na odpady do nich przeznaczone.

 § 5. 1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi mogą być dokonywane pod warunkiem, że:

        1) odbywać się to będzie na utwardzonej powierzchni;

2) powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w zbiorniku bezodpływowym;

3) odpady powstające podczas napraw będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych i przekazane do właściwej utylizacji.

2. Zabrania się odprowadzania ścieków powstających w trakcie mycia lub naprawy bezpośrednio
do kanalizacji deszczowej, ziemi lub cieków i zbiorników wodnych.

3. Zabronione jest mycie oraz naprawa pojazdów samochodowych w pasie drogowym dróg publicznych oraz na ogólnodostępnych parkingach, za wyjątkiem uzasadnionych napraw spowodowanych awarią pojazdu uniemożliwiającą kontynuowanie jazdy.

§ 6. Pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych
do użytku publicznego odbywa się w sposób określony w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3a
oraz w art. 6 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020, poz. 1439).

§ 7. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić dostęp do zbiorników służących do gromadzenia nieczystości ciekłych, w sposób umożliwiający ich opróżnianie, przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie Wójta Gminy Pakosław na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub gminnej jednostce organizacyjnej.

§ 8. Nieczystości ciekłe winny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością gwarantującą,
że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, wynikający z jego przepełnienia, nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

Rozdział 3.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 9. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe lub opiekunowie tych zwierząt zobowiązani są do sprawowania nad nimi stałego i skutecznego dozoru oraz zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem bądź uciążliwością dla ludzi.

§ 10. Psy bez dozoru nie mogą przebywać poza terenem nieruchomości. Właściciel utrzymujący psa winien stosować zabezpieczenia przeciwdziałające niekontrolowanemu wyjściu psa poza granicę nieruchomości.

§ 11. Poza terenem własnej nieruchomości posiadacz psa obowiązany jest wyprowadzać go na smyczy,
a psa rasy uznawanej za agresywne na smyczy i w kagańcu, chyba że ze względu na wiek czy też stan zdrowia psa byłoby to nieuzasadnione.

§ 12. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe lub opiekunowie tych zwierząt są zobowiązani
do natychmiastowego usunięcia pozostawionych przez te zwierzęta zanieczyszczeń z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczególności dróg, placów, chodników, skwerów, zieleńców i obiektów sportowo - rekreacyjnych.

   2. Obowiązek o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów asystujących.

 

Rozdział 4.
Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 13. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:

1) lokalizacja budynków, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie, musi być zgodna z przepisami prawa budowlanego;

2) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą zwierząt odchodów i nieczystości ma następować w sposób zgodny z prawem i nie może powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

3) nieruchomości muszą być zabezpieczone przed możliwością ich opuszczenia przez zwierzęta gospodarskie;

4) należy uprzątnąć zanieczyszczenia pozostawione przez zwierzęta gospodarskie oraz sprzęt
i pojazdy wykorzystywane do obsługi tych zwierząt z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 14. Pszczoły winny być trzymane w ulach ustawionych w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące do uli owady nie zakłócały możliwości korzystania z nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących.

 

Rozdział 5.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia

          § 15. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

            1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i zagrodowej;

2) nieruchomości, na terenie których prowadzone są usługi gastronomiczne, sprzedaż artykułów żywnościowych;

3) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa, przechowywania lub składowania produktów rolno - spożywczych oraz gromadzenia odpadów.

2. Obowiązkową deratyzację należy przeprowadzić, co najmniej raz w roku w terminie od 15 kwietnia do 15 maja, jak również na bieżąco w przypadku występowania gryzoni na danym terenie.

§ 16. Traci moc uchwała nr XVII/124/16 Rady Gminy Pakosław z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakosław
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016r. poz. 4921).

          § 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosław.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

UZASADNIENIE

 

 Z uwagi na nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaistniała konieczność dostosowania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakosław do obowiązujących przepisów. Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, którego gmina Pakosław jest członkiem  uchwaliło Regulamin utrzymania czystości i porządku w zakresie dotyczącym gospodarowania odpadami komunalnymi (Uchwała  nr XXXV/1/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 30 czerwca 2020r.).
W pozostałym zakresie wymaganym ustawą uchwalenie Regulaminu należy do zadań gminy.
Mając na uwadze wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia
21.07.2020r., sygn. akt: IV SA/Po 79/20, dotyczący dotychczas obowiązującego regulaminu, w nowym Regulaminie utrzymano obowiązek wyprowadzaniu psów na smyczy, a psów uznawanych za agresywne
na smyczy i w kagańcu, z zastrzeżeniem, że nie jest to obowiązkowe ze względu na wiek lub stan zdrowia psa.