W ostatnich tygodniach rozesłane zostały do części mieszkańców Gminy Pakosław pisma z prośbą o aktualizację informacji odnośnie ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z licznymi zapytaniami wyjaśniamy co następuje.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) gminy mają obowiązek prowadzenia wspomnianej ewidencji i dokonywania okresowej aktualizacji. Ostatnie uaktualnienie miało miejsce kilka lat temu. Na podstawie przytoczonej ustawy (art. 5 i 6), a także regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakosław, przyjętym uchwałą właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnić utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych  lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.  Dodatkowo właściciele posesji nieskanalizowanych mają obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb) z częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi wyciek ze zbiornika, wynikający z jego przepełnienia. Jednakże czynności te należy wykonywać nie rzadziej niż raz na kwartał.  Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, właściciele nieruchomości zobowiązani są do przedstawienia dowodów uiszczania opłat oraz umów dotyczących faktu korzystania z usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wykonywanych przez przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenie. Podmiotem wykonującym niniejsze czynności na terenie Gminy Pakosław są: Wodociągi Gminne Pakosław, ul Leśna 42, 63 – 920 Pakosław,

Obowiązkiem Gminy jest także kontrola rachunków potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości nieskanalizowanych. Czynności kontrolne będą podejmowane po I kwartale 2021 roku. Uchylanie się od w/w obowiązków przez właściciela nieruchomości, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podlega karze grzywny, a także będzie skutkowało podjęciem stosownych działań administracyjnych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 65 5478 332 – Pracownik Referatu Gospodarki, Rolnictwa i Budownictwa Kamila Grembowska