Wójt Gminy Pakosław ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych określonych w uchwale uchwały Nr VIII/151/2020 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Pakosław na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) działające lub zamierzające działać na terenie Gminy Pakosław lub dla jej mieszkańców (bez względu na siedzibę).

2. Konkurs dotyczy zlecenia realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w dziedzinie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez:

 1. organizację znaczących dla Gminy imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym również dla osób niepełnosprawnych, prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej oraz promowanie zdrowego trybu życia w każdym wieku.

       Celem zadania jest wzmacnianie wizerunku Gminy Pakosław poprzez organizowanie prestiżowych imprez sportowych i/lub imprez z udziałem osób z niepełnosprawnościami. Spodziewanym rezultatem zadania jest organizacja imprez sportowych na terenie Gminy Pakosław, w których uczestnikami są mieszkańcy gminy.

 1. realizację zadań sportu masowego i sportu dla wszystkich, w tym także organizację obozów szkoleniowych w celu kształcenia kadr młodzieżowych organizatorów sportu oraz sędziów młodzieżowych, organizowanie zawodów, imprez rekreacyjnych i turystycznych.

Celem zadania jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Spodziewanym rezultatem zadania jest organizowanie zajęć, imprez i turniejów.

 1. wspieranie działań klubów i stowarzyszeń sportowych zmierzających do rozwoju sportu na terenie Gminy Pakosław.

 Celem zadania jest wsparcie prowadzonego w klubach sportowych szkolenia   sportowego (wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorem), w dyscyplinach  olimpijskich oraz objętych współzawodnictwem prowadzony przez Ministerstwo właściwe ds. sportu oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla mieszkańców Gminy Pakosław. Spodziewanym rezultatem zadania jest zorganizowanie co najmniej 100 jednostek treningowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez Polski Związek Sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.

3.  Finansowy wkład własny realizacji zadań minimum 5%

4. Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.

5. Forma realizacji zadania: wsparcie

6. Środki przekazane na realizację tych zadań  w 2020 roku wyniosły 47.000,00 PLN

7. Środki przeznaczone na realizacje tych zadań w 2021 roku wyniosą 47.000,00 PLN.

 

Zasady przyznawania dotacji:

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.03.2021 r. do godz. 14:00 oferty, zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057), w siedzibie zamawiającego – Urzędzie Gminy w Pakosławiu ul. Kolejowa 2 (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Gminy). Formularze ofert można odebrać w Urzędzie Gminy w Pakosławiu ul. Kolejowa 2 pok. Nr 11 lub pobrać ze strony internetowej: www.pakoslaw.pl. lub www.bip.pakoslaw.pl .
 2. Jeżeli dane zadanie składa się z kilku działań to wydatki w poszczególnych pozycjach kosztorysu muszą być przypisane do danego działania, tak aby na podstawie kosztorysu można było ustalić koszt danego działania.
 3. Ofertę konkursową należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem odpowiadającym nazwie zadania.
 4. Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (np. aktualny odpis z KRS),

2) aktualny statut, o ile przepisy prawa przewidują opracowanie takiego dokumentu dla danego podmiotu,

3) dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu (dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu).

6. Dotowane z budżetu gminy mogą być zadania realizowane na terenie Gminy Pakosław i/lub na rzecz jej mieszkańców.

7. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione, albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

9. Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert pod względem:

 1. formalnym, tj. kompletności dokumentów wymaganych w procedurze konkursowej (oferta niekompletna nie będzie rozpatrywana);
 2. możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ocena w skali 0-3, waga: 1);
 3. finansowym, tj. ocenia się przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (ocena w skali 0-3, waga: 3);
 4. jakości, tj. ocenia się proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art.3 ust. 3 ustawy będą realizować zadania publiczne (ocena w skali 0-3, waga: 3);
 5. wkładu własnego, tj. w przypadku wspierania wykonywania zadania publicznego uwzględnia planowany przez organizacje pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (ocena w skali 0-3, waga:3);
 6. organizacyjny, tj. uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków (ocena w skali 0-3, waga: 3);
 7. doświadczenie, tj. uwzględnianiu analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (ocena w skali 0-3, waga: 1).

10. Minimalna liczba punktów uprawniająca oferenta do otrzymania dotacji wynosi 60% możliwych do uzyskania, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

11. Dotacja  może być przyznana jednemu lub podzielona na większą liczbę podmiotów.

12. Podmiot dotujący nie jest związany wnioskowaną przez oferenta wysokością dotacji i może przyznać inną kwotę dotacji.

13. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określone są w „Programie współpracy Gminy Pakosław na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

14. Dotacje mogą być przekazane w transzach. Przekazanie kolejnych transz dotacji następuje zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie. Organizacji, która uzyska dotację po raz pierwszy, przekazanie kolejnej transzy dotacji nastąpi po złożeniu sprawozdania częściowego i rozliczeniu przekazanych środków finansowych z transzy poprzedniej.

15. Zleceniobiorca może wykazać w rozliczeniu zadania inne środki finansowe niż dotacja, związane z realizacją zadania, sprzed daty podpisania umowy tj. od 1 stycznia 2021 r. do dnia rozpoczęcia realizacji zadania. Ta sama zasada dotyczy wkładu rzeczowego oraz osobowego.

16. Zleceniobiorca przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej. Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

17. Dopuszcza się dowolne dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów oferty realizacji zadania publicznego. W przypadku konieczności wprowadzenia nowej pozycji kosztorysowej lub usunięcia istniejącej już pozycji kosztorysowej Zleceniobiorca jest zobowiązany uzyskać pisemną zgodę Zleceniodawcy składając stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem, który powinien wpłynąć do Urzędu Gminy w Pakosławiu w terminie umożliwiającym rozpatrzenie sprawy przez Wójta Gminy Pakosław.

18. Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone przez Komisję Konkursową, w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od dnia zakończenia zbierania ofert, w siedzibie zamawiającego przy ul. Kolejowej 2 w Pakosławiu.

19. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Pakosław w drodze zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Decyzja Wójta jest ostateczna.

20. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - podmiot dokona stosownej korekty kosztorysu projektu.

21. Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację ogłoszenia na stronie internetowej Gminy Pakosław oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

22. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).

23. Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania z wykonanego zadania publicznego zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057),w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania.

24. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji     udziela pracownik d/s Kultury, Oświaty, Zdrowia i Turystyki w Urzędzie Gminy w Pakosławiu ul. Kolejowa 2, pok. Nr 11 tel. +48 65 547 83 32. W Urzędzie można zapoznać się również z wzorem umowy oraz wzorami sprawozdania z wykonania zadania publicznego. Wzory te są dostępne także na stronie internetowej: www.bip.pakoslaw.plZałączniki: