Szanowni Mieszkańcy
                                                                                                                                                              Sołectw Białykał i Sowy

 

         W dniach od 22 do 26 lutego 2021r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami Białegokału i Sów dotyczące zmiany granic administracyjnych pomiędzy sołectwami Sowy i Białykał. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców w przedmiotowej sprawie. Działania te są kontynuacją postępowania toczącego się przed Starostą Rawickim, który decyzją z dnia 14 grudnia 2020r. zmienił granicę obrębów ewidencyjnych w taki sposób, że przeniósł część działek położonych w obrębie Białykał i przyłączył je do obrębu ewidencyjnego Sowy. Naturalną kolejnością winno być doprowadzenie do zgodności granicy obrębu ewidencyjnego z granicą sołectwa.
        Powyższe zmiany nie wiążą się dla mieszkańców z żadnymi konsekwencjami, tj. wymianą dokumentów i danych. Mają one na celu jedynie uregulowanie położenia zakładu mięsnego, którego budynki zlokalizowane były do tej pory na granicy dwóch obrębów ewidencyjnych i dwóch sołectw.
        Wyżej wymienione uregulowania nie stoją w sprzeczności z ewentualną zmianą nazwy miejscowości Białykał. Jeżeli w późniejszym czasie pojawi się ze strony mieszkańców taka inicjatywa, wyrażam gotowość pomocy w przeprowadzeniu odpowiedniej procedury i złożeniu wniosku. Pragnę jednak nadmienić, że finalną decyzję w sprawie zmiany nazwy miejscowości podejmuje minister właściwy do spraw administracji za pośrednictwem wojewody.

                                                                                                                                                                   /Wójt/

                                                                                                                                                            Piotr SkrzypekZałączniki: