Gmina Pakosław w roku 2020 przystąpiła do realizacji zadania pn. „Budowa budynku magazynowego w Sworowie”. W budżecie gminy zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 61.000,00 zł (w tym 14.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sworowa), na pokrycie kosztów przedmiotowego zadania. Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro (Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr W.G.0050.23.2018 z dnia 18 maja 2018 r.) dnia 13 listopada 2020 r. Gmina przystąpiła do procedury wyboru wykonawcy. Zapytania ofertowe zostały rozesłane do trzech firm, których zakres działania był zgodny z przedmiotem zamówienia. Do dnia 19 listopada 2020 r. do Urzędu Gminy wpłynęły oferty trzech wykonawców. Z nadesłanych ofert najkorzystniejsza (tj. najtańsza) okazała się oferta firmy Paweł Wojtyś USŁUGI BUDOWLANE, Sworowo 29, 63-920 Pakosław, która zaoferowała się zrealizować zamówienie za kwotę 58.900,00 zł brutto. W dniu 20 listopada 2020 r. podpisana została umowa na wykonanie zadania. Zakres prac obejmował roboty ziemne, wykonanie stóp fundamentowych pod oparcie ramy stalowej, ustawienie konstrukcji (rama, nadproża i podciąg), postawienie ścian z elementów prefabrykowanych, wykonanie konstrukcji metalowej i pokrycia dachowego, wykonanie posadzki, prace stolarskie oraz sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Inwestycja, w świetle prawa budowlanego była budową budynku magazynowego i w związku z tym konieczne było uzyskanie pozwolenia na budowę oraz prowadzenie dziennika budowy przez kierownika robót posiadającego odpowiednie uprawnienia, a także inspektora nadzoru ze strony Inwestora. Prace zakończono w dniu 21 grudnia, a 29 grudnia 2020 roku dokonano ich odbioru. W związku z zakończeniem prac do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zostało przesłane zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Zdjęcie przedstawia budynek magazynowy w Sworowie po zakończeniu budowy.

Na zdjęciu Wójt Gminy Pakosław wraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tle budynku magazynowego.

Zdjęcie wnętrza budynku magazynowego w Sworowie.