Gmina Pakosław w roku 2019 złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 822031P w Chojnie”. Po weryfikacji wniosku gmina otrzymała odpowiedź o przyznaniu w/w dofinansowania. Dnia 7 października 2019 roku w Miejskiej Górce, Gmina Pakosław podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę o przyznaniu pomocy. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę inwestycji, którym została firma Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe z Krobi, z którą 14 października 2020 roku podpisano umowę na wykonanie prac. Zadanie polegało na przebudowie istniejącej drogi gminnej nr 822031P, składało się z robót przygotowawczych, odwodnienia korpusu drogowego, wykonania podbudowy, położenia nawierzchni, zamontowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu i elementów ulic. Termin wykonania inwestycji został ustalony na dzień 16 listopada 2020 roku. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru prac zgodnie z wyznaczonym terminem, natomiast dnia 25 listopada 2020 roku prace budowlane zostały odebrane przez przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Całkowity koszt zadania wyniósł 47.236,58 zł z czego środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 stanowią 63,63 %, natomiast wkład własny Gminy Pakosław wyniesie 36,37 %. Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem wniosku o płatność, który Gmina jest zobowiązana złożyć w terminie od 1 marca do dnia 31 marca bieżącego roku.

Na zdjęciu widoczne prace wykonywane w miejscu powstania nowej drogi

Droga po zakończeniu jej budowy

Droga po zakończeniu jej budowy