Wójt Gminy Pakosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Pakosław w zakresie:
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- turystyki i krajoznawstwa,
- działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – zorganizowanie imprez z końmi,
- działalności na rzecz upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, podtrzymywanie tradycji narodowych,
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Więcej informacji pod adresem: http://www.bip.pakoslaw.pl/dokument/479