W historii gminy Pakosław mieliśmy intensywne okresy inwestowania w infrastrukturę, decydującą o rozwoju społeczno – gospodarczym gminy. Takich okresów w minionym 34 – leciu gminy mieliśmy kilka, warto je przypomnieć – szczególnie młodemu pokoleniu naszych mieszkańców. Często w rozmowach są zdziwieni, że 20-30 lat temu w gminie nie było wody z sieci wodociągowej, nie było gazu ziemnego, nie było telefonów, nie było kanalizacji sanitarnej (dzisiaj 90% mieszkańców naszej gminy korzysta z tych urządzeń), nie było miejsc dla dzieci w przedszkolach, a szkoły były siermiężne, nie było ani jednego obiektu sportowego (biała plama na mapie Wielkopolski), a tereny nad Orlą co 5 lat były pod wodą.

        Pierwszym wielkim placem budowy nasza gmina była w latach 1985 – 1997, kiedy to w Białymkale zainwestowaliśmy w ujęcie wody i stację wodociągową, w Pakosławiu w przepompownię wodociągową i siedzibę Spółki „Wodociągi Gminne” oraz doprowadziliśmy wodę do wszystkich miejscowości gminy, budując 94 kilometry sieci wodnej. To były naprawdę ogromne wykopy ziemne, powtórzone później przy budowie kanalizacji sanitarnej.

        Drugi plac budowy to gazyfikacja gminy. Rozpoczęła się w 1993 roku od pobudowania stacji redukcyjno – pomiarowej w Pakosławiu i zakopania w ziemię 62,5 kilometra rur gazowych z polietylenu (pierwsze w Wielkopolsce) z doprowadzeniem gazu do 12 największych miejscowości gminy.

        Równocześnie prowadzona była telefonizacja gminy, zapoczątkowana w 1993 roku przebudową budynku tzw. „stodoły” obok Urzędu Gminy i zainstalowaniem 600 numerowej centrali automatycznej, a w 1999 roku nowoczesnej centrali cyfrowej 1000 numerowej. Do wszystkich miejscowości gminy doprowadzono ziemne kable telefoniczne, ostatnie w 2000 roku do Białegokału.

        Trzecie wielkie „budowanie” to kanalizacja sanitarna, zapoczątkowana w 1994 roku budową oczyszczalni ścieków w Chojnie i budową drugiej oczyszczalni w latach 1999 – 2000 w Pakosławiu. Równocześnie trwała budowa kolektorów sanitarnych i przyłączy – łącznie 59 kilometrów, były to lata 1994 – 2012. Do skanalizowania już tylko pozostały Sworowo i Góreczki Wielkie.

        Po przejęciu prowadzenia placówek oświatowych od Kuratora Oświaty w 1986 roku czwartym placem budowy stały się obiekty oświatowe. To w latach 1986 – 2004 zbudowana została nowa szkoła podstawowa i przedszkole w Chojnie oraz gimnazjum gminne w Pakosławiu – największe inwestycje kubaturowe w gminie. W tym samym czasie oddano do użytku nowy ośrodek zdrowia – 1997r.

        Lata 2005 – 2010 to piąte kompleksowe wyzwania inwestycyjne – budowa nowoczesnej bazy sportowej. Wtedy powstały boiska przyszkolne w Sowach, Pakosławiu i Chojnie, boisko piłkarskie w Pomocnie, stadion piłkarski „Awdańca” w Pakosławiu z kortem tenisowym, a także kompleks sportowo – oświatowy w Pakosławiu z nowoczesną salą sportową, boiskami „Orlik 2012” i sztucznym lodowiskiem „Łyżwinek”, a na ulicy Leśnej hipodrom i zmodernizowana strzelnica LOK.

        Kolejne trzy place budowy, dzisiaj już będące historią, to: 15 lat odbudowy pałacu w Pakosławiu (lata 1985 – 1999), budowa zbiornika wodnego nazywanego potocznie „zalewem” (lata 2005 – 2006) i budowa światłowodów (lata 2012 – 2015).

        Przed nami kolejny plac budowy, tym razem różnorodny, przygotowany do realizacji w latach 2016 – 2018. Plac budowy bardzo kosztowny, powiązany z rozdaniem unijnym z perspektywy finansowej 2014 – 2020.

        Ten nowy „wielki plac budowy” obrazuje zamieszczona poniżej mapa gminy z naniesionymi, ponumerowanymi zadaniami (od nr 1 do nr 20). Oto krótkie omówienie zaprojektowanych zadań inwestycyjnych, ich realizacja uzależniona jest od czynników zewnętrznych (dotacje unijne i środki finansowe z innych źródeł), jak i od czynników wewnętrznych (dochody budżetu gminy).

        Wiosną 2016r. rozpoczynamy od budowy drogi w Dębionce (koszt 96 000zł) i od budowy drogi w Sowach – Pod Lasem (koszt 44 000 zł) – zadanie nr 3 i 4.

        W Pakosławiu realizowane będą dwie kosztowne inwestycje – przełożenie dachu budynku Szkoły Podstawowej i termomodernizacja obiektu (koszt 750 000zł) – zadanie nr 1 oraz jeszcze trudniejszy w realizacji remont kapitalny kościoła p.w.Św. Walentego i NMP (wyceniony wstępnie na 1 500 000 zł) – zadanie nr 18. Będziemy wspierać mieszkańców parafii w pozyskiwaniu dofinansowania unijnego z dwóch programów – Leadera (LGD Pępowo) i Regionalnego Programu Operacyjnego (Urząd Marszałkowski w Poznaniu), jednak dofinansowanie musi być poprzedzone wkładem własnym parafian w kwocie 300 000zł.

        W Osieku przygotowywane jest uruchomienie Przedszkola Prywatnego prowadzonego przez Fundację. Powstanie w Domu Strażaka w niewykorzystanej powierzchni boksów garażowych i w obecnej świetlicy środowiskowej – zadanie nr 2. Przedszkole dotowane będzie przez budżet gminy w wysokości 80% kosztów przedszkola samorządowego. Otwarcie Przedszkola planowane jest 1 września 2016 roku.

        Wspólnie z powiatem rawickim zaprojektowana została budowa chodnika ze ścieżką rowerową na ul. Kolejowej w Pakosławiu (koszt 90 000zł w proporcji 50x50% gmina i powiat) – zadanie nr 5. Przetarg na realizację inwestycji zostanie rozpisany w I kwartale 2016r.

        Rada Sołecka wspólnie z mieszkańcami Pakosławia ułoży kostkę brukową na ul. Sosnowej (koszt 12 000zł) – zadanie nr 6.

        Do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu złożony został wniosek o dofinansowanie z FOGR-u budowy drogi asfaltowej Chojno – Konary na odcinku 330 mb (koszt 150 000) – zadanie nr 7.

        W Podborowie w okresie letnim kontynuowana będzie budowa dróg wiejskich z trelinki, a także urządzanie placu spotkań mieszkańców w przypadku otrzymania wsparcia z Wielkopolskiej Odnowy Wsi (koszt 84 000zł) – zadanie nr 9.

        Budowane będą 3 place zabaw dla dzieci: w Chojnie (koszt 25 000zł) – zadanie nr 11, w Pakosławiu (koszt 25 000zł) – zadanie nr 12 i w Niedźwiadkach (ogrodzenie i urządzenia zabawowe) – koszt 33 000zł). – zadanie nr 13.

        Rada Sołecka z Pakosławia podejmie jeszcze jedno, wieloletnie i kosztowne zadanie – budowę kanalizacji deszczowej z chodnikiem i ścieżką rowerową na ul. Rolniczej. Pierwszy etap – budowa kanalizacji to koszt 10 000zł, natomiast całe zadanie wycenione jest na 470 000zł) – zadanie nr 14.

        Nowe rozdanie unijne lat 2014 – 2020 pozwala na złożenie wniosków, w ramach konkursów o dofinansowanie budowy dróg gminnych, ścieżek rowerowych, kanalizacji sanitarnych, uzbrojenia stref ekonomicznych. Nabór wniosków rozpocznie się już w I kwartale 2016r., wszystkie nabory poprzedzone muszą być posiadaniem dokumentacji technicznych i pozwoleń na budowę. Nowe nasze projekty unijne to kosztowne inwestycje drogowe, kanalizacyjne i gospodarcze.

       Pierwszy projekt to przebudowa drogi gminnej nr 822003P na odcinku Golejewko – Ostrobudki oraz drogi gminnej nr 822004P przez Ostrobudki do skrzyżowania z drogą powiatową Góreczki Wielkie z dofinansowaniem z programu PROW (koszt około 4 000 000zł, w tym 3 000 000 z PROW) – zadanie nr 8.

        Kolejny, największy to budowa powiatowej ścieżki rowerowej w ramach realizacji Planu Niskiej Emisji (alternatywny sposób komunikacji) na odcinku Szymanowo – Słupia Kapitulna – Chojno – Pakosław – Osiek z odgałęzieniami Pakosław – Sowy i Golejewko – Golejewo (szacunkowy koszt 13 000 000zł, udział 3 podmiotów: gmina Rawicz, powiat Rawicki, gmina Pakosław po 500 000zł) – zadanie nr 10.

        Trzeci – budowa kanalizacji sanitarnej w Sworowie z rurociągiem tłocznym do przepompowni w Golejewie (szacunkowy koszt 5 000 000zł z dofinansowaniem z PROW w kwocie 2 000 000 zł) – zadanie nr 15.

       Czwarty projekt, to przygotowanie „Strefy rozwoju ekonomicznego” w Chojnie, kierunek Podborowo z przygotowaniem dokumentacji uzbrojenia w energię, wodę, ścieki i gaz ziemny – zadanie nr 16.

        Następne zadania dotyczą budownictwa mieszkaniowego. Pierwsze, to uchwalenie planu przestrzennego Osiedla „Pod Lasem” w Pakosławiu z 50 działkami mieszkaniowymi i działką pod handel – usługi – zadanie nr 17.

       Kolejne obejmuje przebudowę budynku poszkolnego w Pomocnie na mieszkania lokatorskie – zadanie nr 19.

        Po letnim sezonie rekreacyjno – wypoczynkowym przystąpimy do odmulenia i pogłębienia dna zalewu w ramach inwestycji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lesznie (koszt 1 750 000 zł z FOGR-u) – zadanie nr 20.

        Dobrze, że w minionych 2-3 latach podejmowaliśmy odważne decyzje, finansując dokumentacje projektowe. Dziś jesteśmy przygotowani do sporządzenia wniosków o pomoc unijną z programów PROW i WRPO, z Wielkopolskiej Odnowy Wsi i z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Kolejnego rozdania unijnego już nie będzie i nie będzie też „wielkiego budowania”.


Luty 2016r. Wójt – Kazimierz Chudy

Pliki do pobrania:
wielki_plac_budowy.pdf