Gmina Pakosław w sierpniu 2021 r. przystąpiła do realizacji zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Strażackiej w Pakosławiu”. W budżecie Gminy zabezpieczono środki finansowe w wysokości 45.000,00 zł (w tym 20.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Pakosławia) na pokrycie kosztów przedmiotowego zadania. Dnia 12 sierpnia 2021 r. przystąpiono do procedury wyboru wykonawcy. Zapytania ofertowe zostały rozesłane do ośmiu firm, których zakres działania był zgodny z przedmiotem zamówienia. Do dnia 19 sierpnia 2021 r. do Urzędu Gminy wpłynęła oferta jednego wykonawcy – z firmy PIO-BRUK Piotr Zmuda Usługi Brukarskie, Zawady 5, 63-900 Rawicz, która zaoferowała się zrealizować zamówienie za kwotę 44.000,00 zł brutto. W dniu 20 sierpnia 2021 r. podpisana została umowa na wykonanie zadania. W ramach inwestycji został wybudowany chodnik oraz zjazdy na posesję. Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe istniejących elementów dróg oraz usunięcie 2 sztuk drzew, roboty ziemne, prace związane z odwodnieniem korpusu drogowego, wykonanie podbudowy, ustawienie obrzeży i krawężników betonowych, wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej. Kostka brukowa szara, z której wybudowano cały chodnik, została już wcześniej zakupiona z funduszy sołectwa Pakosław. Prace budowlane zostały zakończone na początku września 2021 r.

Krzysztofa Wawrzyniak