ZARZĄDZENIE NR W.G. 0050.10.2022

Wójta Gminy Pakosław

z dnia 22 lutego 2022 r.

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko:

dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pakosławiu,

dyrektora Szkoły Podstawowej w Chojnie,

dyrektora Przedszkola w Pakosławiu,

dyrektora Przedszkola w Chojnie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm) oraz art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) i §1, §2, §6, §12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449), zarządza się co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora:

Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pakosławiu

Szkoły Podstawowej w Chojnie,

Przedszkola w Pakosławiu,

Przedszkola w Chojnie.

§ 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Pakosław oraz

na tablicy ogłoszeń Urzędu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Pakosław.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

/-/Piotr Skrzypek

 Załączniki: