Radni Rady Gminy Pakosław obradowali w dniu 25 lutego 2016r. na XIII Sesji Rady Gminy.
Po przyjęciu porządku obrad i przyjęciu protokołu z obrad XI i XII Sesji Rady Gminy, wysłuchano sprawozdania z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informacji dotyczącej szkół podstawowych. W dalszej części sesji przewodniczący rady odczytał informację Prezesa Gostyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „NOE” w Gostyniu o ochronie zwierząt oraz przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pakosław w 2016r.
Następnie radni podjęli kolejne uchwały w sprawie:
-nabycia nieruchomości w Pakosławiu,
-wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym, na okres nieprzekraczający 10 lat, części nieruchomości gruntowej oraz części pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej (na przedszkole niepubliczne)położonej na działce o nr.ew. 380/2 w obrębie ewidencyjnym Osiek,
-przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
-udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
-zmiany uchwały Nr.III/14/15 Rady Gminy Pakosław z dnia 19 lutego 2015roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
-udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu,
-zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2016-2019,
-zmian uchwały budżetowej na 2016r,
-przyjęcia sprawozdania z działalnością Komisji Stałych Rady Gminy za 2015r.,
-zatwierdzenie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na 2016 rok,
-wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego,
Po zakończonych głosowaniach radni zapoznali się z informacją Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, po czym zgłosili interpelacje na które częściowo uzyskali ustne wyjaśnienia.
Na koniec XIII Sesji Przewodniczący Rady Gminy z zastępcą Wójta w imieniu radnych, sołtysów i władz Gminy Pakosław złożył podziękowanie pani Paulinie Drozdowskiej za prezesowanie i działalność w Centrum Rozwoju Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Biechowiak