Uprzejmie informujemy, iż osoby, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym ze swojego państwa przed wojną, mogą składać wnioski o wypłatę świadczenia pieniężnego.

Najważniejsze informacje dotyczące świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy:

Komu przysługuje?

Podmioty, szczególnie osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenia pieniężne z tego tytułu.

Jak uzyskać?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, na podstawie wniosku osoby fizyczne (ale również jednostki organizacyjne, osoby prawne, przedsiębiorcy) udzielające wyżej wymienionym osobom gościny będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł dziennie za osobę. Świadczenie będzie wypłacane z dołu (tj. za okres udzielenia pomocy).

Na jaki okres?

Świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej, niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody.

Rozpatrzenie wniosku?

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Formularze wniosków w formie papierowej dostępne są do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu oraz w wersji cyfrowej w załączniku poniżej. Wypełnione i podpisane wnioski należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu .

Weryfikacja danych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu

Kiedy nie przysługuje?

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

  • za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,
  • za okres, którego dotyczy wniosek, podmiot otrzymał dodatkowo wynagrodzenie, w tym za wynajem,
  • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi,
  • we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.Załączniki: