Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rawiczu – Pan Paweł Moryson zwrócił się do samorządów gminnych z prośbą o przekazanie inwestorom dociepleń informacji o negatywnych zjawiskach występujących przy wykonywaniu termomodernizacji obiektów budowlanych.

       Oto treść pisma skierowanego do powiatowych i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego, z zaleceniami dla inwestorów dociepleń:

       „Trwający od lat proces obniżania energochłonności budynków w podstawowym zakresie realizowany jest poprzez ocieplenie budynków, ścian, dachów, wymiany okien. Wiele z tych inwestycji jest współfinansowane środkami publicznymi. Jest bezsporne, że obniżenie zużycia energii zwłaszcza w budownictwie mieszkaniowym ma znaczenie dla użytkowników (niższe koszty eksploatacji), ale także, i jest to równie istotne, służy poprawie bilansu energetycznego naszego kraju. Oznacza to zarazem zmniejszenie emisji CO2. 

       Niestety z wielu przyczyn efekty ocieplenia budynków są dalekie od założeń i tworzą tylko pozór poprawy sytuacji. Mam świadomość, że w zasadniczym stopniu zależy to od wiedzy i świadomości inwestorów i od rzetelności wykonawców, w tym osób posiadających określone uprawnienia budowlane. Niemniej część negatywnych zjawisk wynika z nieprzestrzegania prawa, co winno być przedmiotem zainteresowania służb nadzoru budowlanego. Analiza rynku realizacji ociepleń pozwala wyodrębnić kilka znaczących zjawisk:


1. Realizacja ociepleń (bez aprobaty technicznej) w oparciu o tzw. „składki”. Jeżeli nawet przyjąć (wobec braku aprobaty), że realizacja danego ocieplenia (w danym budynku) wykonywana jest na podstawie art. 10 ustawy o wyborach budowlanych, to winno się to odbywać zgodnie z indywidualną dokumentacją techniczną określoną w ust. 2 art.10 ustawy o wyrobach budowlanych.
2. Pozorna realizacja ocieplenia na podstawie aprobaty, ale de facto stosowanie materiałów nieprzewidzianych w danej aprobacie. W bardziej wyrafinowanych przypadkach na placu budowy leży kilka oryginalnych opakowań materiałów określonych w danej aprobacie.
3. Brak projektu lub niekompletny projekt. Aprobaty zawierają z reguły zapis, że niektóre elementy systemu (ich parametry) mają być określone w projekcie. Ponadto pomijanie przez wykonawców określonych w projekcie i aprobacie wymagań np. mniejsza ilość kleju tzw. placki, (choć zdarzają się przypadki odwrotne, gdy nierówność ściany pierwotnej zamiast szlifowania zastępuje się grubą warstwą kleju), czy niezastosowanie kołków mocujących.
4. Odrębnym zagadnieniem, występującym w całym przemyśle materiałów budowlanych jest oferowanie przez niektórych producentów wyrobów o parametrach innych niż w dokumentach odniesienia. Dotyczy to siatek podtynkowych, klejów, kołków i materiałów izolacyjnych (styropian).


       Powyższe negatywne zjawiska, niestety dość powszechne, w wyniku działań służb nadzoru budowlanego mogą zostać znacząco ograniczone, zwłaszcza jeżeli o działaniach organów nadzoru budowlanego informowana będzie opinia publiczna. Także z tego powodu pod koniec tegorocznego sezonu budowlanego zwrócę się do Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego o udostępnienie informacji o podjętych działaniach i ich efektach.”
 

Marzec, 2016-03-07                                                          Wójt – Kazimierz Chudy