Podczas zebrania rolników z Chojna i Podborowa w dniu 3 marca br zgłoszona została propozycja wydzielenia i uzbrojenia drugiej strefy gospodarczej w Chojnie – tym razem „Strefy Rozwoju Rolniczego”. Byłby to obszar inwestowania w obiekty gospodarskie rolnicze – chlewnie, obory, silosy na pasze i zbiorniki zbóż.

W Chojnie bardzo intensywnie rozwija się hodowla trzody chlewnej i bydła, a w istniejących gospodarstwach rolnych zabrakło przestrzeni na inwestowanie w kolejne obiekty hodowlane i paszowe.

Zdaniem wnioskodawców, „Strefa rolnicza” mogłaby powstać naprzeciw „Strefy Rozwoju Ekonomicznego” w Chojnie przy drodze gminnej Chojno – Podborowo. Tańsze byłoby uzbrojenie obu stref w media techniczne – prąd, wodę, kanalizację i sieć gazową.

„Strefa Rozwoju Ekonomicznego” w Chojnie jest już gotowa i przygotowana do uzgodnień. Kolejnym etapem, po uzyskaniu uzgodnień, będzie wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu, a następnie podlegać będzie uchwaleniu przez Radę Gminy Pakosław.

Propozycję wydzielenia „Strefy Rozwoju Rolniczego” poddamy konsultacji mieszkańców Chojna, Podborowa, Golejewka i Słupi Kapitulnej oraz ocenie instytucji planowania przestrzennego.



Marzec 2016-03-29                                                          Wójt – Kazimierz Chudy