ZARZĄDZENIE NR WG.0050.103.2022
WÓJTA GMINY PAKOSŁAW
z dnia 22 listopada 2022r.w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Sowy

Działając na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz § 23 § 33 Statutu Sołectwa Sowy przyjętego uchwałą Rady Gminy Pakosław z dnia 29 września 2010 r.., Nr XXXVIII/261/10 w sprawie przyjęcia statutów sołectw (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 15 poz. 358, z 2020 r. poz. 9745, z 2022 r. poz. 4967) zarządzam, co następuje:

§1. W związku z rezygnacją z funkcji sołtysa sołectwa Sowy Pana Artura Biechowiaka, zarządzam przeprowadzenie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Sowy na dzień 2 grudnia 2022 roku (piątek) o godz. 18:00 w Świetlicy Wiejskiej w Sowach

§2. Wskazuję Panią Elżbietę Łakomą jako osobę, która dokona otwarcia zebraniai poprowadzi je do momentu wyboru Przewodniczącego Zebrania.

§3. Porządek obrad sprawozdawczo- wyborczego Zebrania obejmuje:
1) otwarcie zebrania,
2) wybór przewodniczącego zebrania,
3) sprawozdanie Sołtysa z działalności za okres kadencji,
4) powołanie komisji skrutacyjnej,
5) zgłoszenie kandydatów, przeprowadzenie wyborów Sołtysa i ogłoszenie wyników wyborów.

 

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. funduszu sołeckiego, jednostek pomocniczych, administrowanie obiektami, gospodarowanie ZFŚS.
 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń sołectwa Sowy i Urzędu Gminy Pakosław oraz na stronie internetowej Gminy Pakosław.
 

§6. Traci moc Zarządzenie nr WG.0050.102.2022 Wójta Gminy Pakosław z dnia 21 listopada 2022r.
 

WÓJT
/-/Piotr Skrzypek