ZARZĄDZENIE NR WG.0050.108.2022

WÓJTA GMINY PAKOSŁAW

z dnia 8 grudnia 2022r.

 

 

w sprawie wyborów uzupełniających do rady sołeckiej sołectwa Sowy

 

Działając na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz § 23 § 33 Statutu Sołectwa Sowy przyjętego uchwałą Rady Gminy Pakosław z dnia 29 września 2010 r.., Nr XXXVIII/261/10 w sprawie przyjęcia statutów sołectw (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 15 poz. 358, z 2020 r. poz. 9745, z 2022 r. poz. 4967) zarządzam, co następuje:

§1. W związku z wygaśnięciem mandatu członka rady sołeckiej, zarządzam przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady sołeckiej sołectwa Sowy na dzień 16 grudnia 2022 roku (piątek) o godz. 1900 w Świetlicy Wiejskiej w Sowach

§2. Wskazuję Panią Elżbietę Łakomą jako osobę, która dokona otwarcia zebrania i poprowadzi je do momentu wyboru Przewodniczącego Zebrania.

§3. Porządek obrad zebrania obejmuje:

  1. otwarcie zebrania,
  2. wybór przewodniczącego zebrania,
  3. powołanie komisji skrutacyjnej,
  4. zgłoszenie kandydatów, przeprowadzenie wyborów Rady Sołeckiej i ogłoszenie wyników wyborów.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. funduszu sołeckiego, jednostek pomocniczych, administrowanie obiektami, gospodarowanie ZFŚS.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń sołectwa Sowy i Urzędu Gminy Pakosław oraz na stronie internetowej Gminy Pakosław.

 

WÓJT

/-/Piotr Skrzypek