Gmina Pakosław z końcem marca 2022 roku złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Pakosławiu, Filia Sowy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek złożony został na termomodernizację dwóch budynków Szkoły Podstawowej w Sowach i obejmował  zadania dla dużego budynku związane z: ociepleniem ścian zewnętrznych, ociepleniem stropodachów, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacją instalacji elektrycznej, montażem instalacji odgromowej oraz zakupem i wykonaniem instalacji fotowoltaicznej. Natomiast dla małego budynku Szkoły Podstawowej zadania polegające na: modernizacji systemu grzewczego, ociepleniu ścian zewnętrznych oraz stropu, wymianie stolarki okiennej drewnianej, wymianie opraw oświetleniowych a także montażu instalacji odgromowej.

   Zgodnie ze złożonym wnioskiem wartość zadania określono na 1.768.382,51 zł, w tym 1.686.039,69 zł kosztów kwalifikowalnych, z czego wnioskowana kwota pomocy wynieść miała 1.433.133,73 zł tj. 85% wartości inwestycji. Zgodnie z tym, wkład finansowy Gminy Pakosław wynieść miał 252.905,96 zł.

   Po przeprowadzonej ocenie wniosków w dniu 10 stycznia 2023 roku Gmina Pakosław otrzymała promesę o przyznanie pomocy w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-12020 na wnioskowaną kwotę.

   W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została firma RAWBUD – Rawicz Sp. z o.o., która zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 1.808.868,81 zł. Wartość dofinansowania pozostała na niezmienionym poziomie i wynosi 1.433.133,73 zł, w związku z czym wkład własny Gminy Pakosław wyniesie 383.730,08 zł.

   Dnia 25 kwietnia 2023 roku podpisano umowę z Wykonawcą. Planowany termin zakończenia zadania upływa 17 października 2023 roku.