W marcu na stronie internetowej gminy (7.03.2016r) zamieściłem informację o rewitalizacji w artykule pod tytułem „ Brakuje nam programu rewitalizacji” .
Informacja znalazła się także w gazecie samorządowej „ Pakosław i okolice” nr 234/2016, str.13 z kwietnia 2016r.
Ustawa reguluje postępowanie w sprawie przywrócenia do użytkowania obszarów zdegradowanych (wymagających odnowienia), tak w miastach jak i na obszarach wiejskich.
Pomimo upływu 2 miesięcy propozycja rewitalizacji obszaru młyna i mieszalni pasz w Pakosławiu wraz z przylegającym parkiem nie spotkała się z zainteresowaniem i odzewem tak radnych Pakosławia, rady sołeckiej Pakosławia oraz mieszkańców terenu proponowanego do objęcia rewitalizacją ( ulice Młyńska, Parkowa i Olbina).
A szkoda, gdyż na rewitalizację od przyszłego roku będzie można uzyskać znaczne dofinansowanie w ramach pomocy unijnej.
Program rewitalizacji ukierunkowany jest na rozwiązywanie problemów społecznych – szczególnie dzieci i młodzieży, seniorów, potrzeb mieszkaniowych rodzin ubogich i młodych małżeństw.
Program pozwala łączyć środki Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) z środkami z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO), środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (WFOŚ), środkami budżetów gmin i środkami organizacji społecznych.
W programie bardzo ważny jest udział partnerów społecznych i partycypacja społeczna (zaangażowanie organizacji społecznych, klubów, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń).
Program składa się z dwóch etapów:
  • etap pierwszy obejmuje opracowanie „ Lokalnego lub Gminnego programu Rewitalizacji”, na który można otrzymać dofinansowanie w wysokości 90% kosztów opracowania
  • etap drugi to finansowanie zadań ujętych w „Programie” (z różnych źródeł), w tym z działania 9.2. w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym .
Termin naboru wniosków etapu pierwszego upływa 27 maja 2016 roku, a etapu drugiego w III kwartale 2017r.
Obszar zdegradowany w Pakosławiu to teren przylegający do ulic: Młyńska, Parkowa i Olbina. Program mógłby objąć:

  1. Przebudowę (modernizację) budynków z adaptacją na cele społeczne – na przykład część magazynową po mieszalni pasz na budynek mieszkalno – garażowy, zabytkowy budynek stodoły przy przedszkolu na żłobek lub dzienny dom seniora „Senior – Wigor”, odnowienie muszli koncertowej i płyty tanecznej w parku wiejskim, włączenie się w remont kościoła.
  2. W zakresie komunikacji – przebudowę ścieżki spacerowej w parku wiejskim, odnowienie nawierzchni asfaltowej ulic: Młyńskiej, Parkowej, i Olbina, zbudowanie deptaka spacerowego od przedszkola – parkiem do ulicy Młyńskiej i dalej do ulicy Kolejowej, pobudowanie parkingu przy stawie obok przedszkola.
  3. W części rekreacyjnej – renowację parków (wiejskiego i pałacowego), odmulenie stawu i fosy parkowej, wykonanie ozdobnego klombu przy przedszkolu.
Aktualizowany obecnie „Program rozwiązywania problemów społecznych” miał być odpowiedzią na pytania, które z problemów społecznych wymagają interwencji i jak duże jest zainteresowanie usługami społecznymi. Jak dotąd odpowiedzi brak.
A czasu jednak bardzo mało, gdyż składanie wniosków do etapu pierwszego upływa 27 maja 2016r .
Nad lokalnym programem Rewitalizacji w naszym powiecie pracuje gmina Rawicz.
Bez uczestnictwa w etapie pierwszym nie będzie szans na złożenie wniosku inwestycyjnego w III kwartale 2017 roku. Zostały już tylko 2 tygodnie na podjęcie strategicznej i prospołecznej decyzji.
W załączeniu mapa obszaru proponowanej rewitalizacji.

Pakosław, 09-05-2016r Wójt – Kazimierz Chudy


Pliki do pobrania:
legenda.pdf
szkic_sytuacyjny_obszaru_przeznaczonego_do_rewitalizowacji.pdf