Dnia 21 lipca 2016 roku odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Pakosław.

Radni podjęli uchwały w sprawie:

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pakosław,
-wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
- uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakosław,
- planu odnowy miejscowości Białykał,
- planu odnowy miejscowości Sowy,
- planu odnowy miejscowości Golejewko,
- emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i  wykupu ,
-zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019,
-zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

Wysłuchano informacji Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz przyjęto sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

W końcowej części odbywającej się Sesji radni zapoznali się z przebiegiem planowanej ścieżki pieszo-rowerowej Rawicz-Osiek na terenie gminy Pakosław oraz wysłuchano interpelacji, wniosków na które udzielono odpowiedzi.


Przewodniczący Rady
/-/Mirosław Biechowiak