Dnia 29 czerwca 2015 r. odbyła się VII Sesja Rady Gminy Pakosław.
Po otwarciu sesji i przyjęciu protokołu obrad z poprzedniej sesji dokonano wręczenia statuetki "Zasłużony dla Gminy Pakosław" panu Andrzejowi Gniazdowskiemu z Chojna, który nie był obecny 15 maja 2015 roku na uroczystości z okazji 25 lecia Samorządności.
Po tej uroczystej chwili przystąpiono do dalszej części realizacji porządku obrad.
Radni podjęli uchwały w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pakosław za 2014 rok,
  2. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pakosław z tytułu wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2014 rok,
  3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości,
  4. pokrycia wyniku finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu za rok 2014,
  5. zmiany Wieloletniej Prognozy Gminy Pakosław na lata 2015-2018,
  6. zmian uchwały budżetowej na lata 2015,
  7. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
  8. podziału Gminy Pakosław na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  9. zmiany uchwały Rady Gminy Pakosław w sprawie podziału Gminy Pakosław na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Nie podjęto uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów znajdujących się w strefie zagrożenia powodziowego w obrębie wsi Sowy i Sworowo.
Wójt Gminy i Ja złożyłem sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.
Na interpelacje i zadane pytania skierowane do Wójta Gminy udzielono odpowiedzi.
Na koniec obrad, Sołtys wsi Osieka - Urszula Szymkowiak odebrała Dyplom, jako wyróżnienie za udział w konkursie "PARKI KRAJOBRAZOWE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO".

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Biechowiak