Projekt dofinansowany w ramach:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007- 2013
Priorytet V - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
Działanie 5.2. - Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego
Schemat I - Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej


NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

Inwestor: Gmina Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław

Autor projektu: mgr inż. architekt Dorota Duda

Projektant: mgr inż. Mirosław Węcłaś

Wykonawca w zakresie sali sportowej: „RAWBUD” RAWICZ Sp.z o.o, Masłowo, ul. Śląska 88, 63-900 RAWICZ

Wykonawca w zakresie gabinetu geograficzno – fizycznego: MERAZET Spółka Akcyjna, ul. J. Krauthofera 36, 60-952 POZNAŃ

Źródła finansowania inwestycji:

Źródło Kwota wydatków ogołem Kwota wydatków kwalifikowalnych
Kwota wydatków niekwalifikowanych
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4148260,56
(73,76%)
4148260,56
(75%)
0,00
Gmina Pakosław 1475577,79
(26,24%)
1382753,53
(25%)
92824,26
(100%)
Inne 0,00 0,00 0,00
Suma ogółem w PLN 5623838,35
(100%)
5531014,09
(100%)
92824,26
(100%)


Dane charakterystyczne budynku:
- kubatura 17.138,26 m
- powierzchnia zabudowy 1.750,00 m
- powierzchnia użytkowa 1.838,77 m
- powierzchnia całkowita 2.085,00 m
- powierzchnia widowni 219,48 m

W ramach zadania powstało:
  • pełnowymiarowe, wielofunkcyjne boisko sportowe o wymiarach 18,5 x 36 metrów (wyrysowane liniami na parkiecie). Wymiary całej podłogi sali sportowej (poza zapleczem) to 26 x 41 metrów,
  • widownia na 198 osób,
  • zaplecze: magazyny sprzętu sportowego, szatnie, węzły sanitarne (WC, natryski), pokoje dla nauczycieli, schowek porządkowy, pomieszczenie gospodarcze,
  • w budynku Gimnazjum Gminnego pomieszczenie przeznaczone do ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, przekształcono na multimedialny gabinet geograficzno – fizyczny (pomieszczenie zostało odnowione i wyposażone w pomoce dydaktyczne),
  • zagospodarowano także teren wokół sali o pow. 0,52 ha (chodnik prowadzący do sali z kostki betonowej – 430 m2, a także boisko z kostki bezfazowej o wymiarach 17 x 40 m).
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Budynek sali ma konstrukcję drewnianą, ściany osłonowe murowane z betonu komórkowego. Pokrycie dachu wykonane zostało z blachy warstwowej. W celu doświetlenia sali zaprojektowano świetlik kalenicowy. Doprowadziło to także do zmniejszenia zużycia energii na oświetlenie. Przeprowadzona analiza wariantowa (badano m.in. możliwość realizacji sali sportowej w systemie namiotowym oraz wykorzystania innych materiałów do budowy obiektów) wskazała, iż przyjęte rozwiązania z ekonomicznego punktu widzenia są na chwilę obecną najbardziej opłacalne i korzystne.

Sala sportowa ma zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych. Dotyczy to następujących elementów projektu: pomieszczenia sanitarno – higieniczne, schody i pochylnie, poręcze, wejście do budynku, komunikacja, urządzenia zewnętrzne –terenowe.

Drugi element projektu – przystosowanie pomieszczenia i wyposażenie pracowni geograficzno-fizycznej, objął remont pomieszczenia, wyposażenie w niezbędne meble i zakup pomocy dydaktycznych optymalizujących proces kształcenia z tych dziedzin.