Do wniosku należy załączyć faktury VAT ( lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016r. – 31 stycznia 2017r.
• stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2017r – 1,00 zł
• limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2017r – 86,00zł.
Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1-30 kwietnia br. przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Pakosław pokój nr 1.