Rewitalizacja obszarów zdegradowanych to najbardziej kompleksowa odpowiedź na rozwiązanie problemów degradacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej, technicznej i środowiskowej naszych gmin.

     Gmina Pakosław otrzymała dofinansowanie projektu unijnego pt. „Program rewitalizacji obszaru poprzemysłowego i renowacja parku w Pakosławiu”, w ramach Programu Operacyjnego pomoc Techniczna 2014-2020, w oparciu o umowę o udzielenie dotacji celowej przez samorząd Województwa Wielkopolskiego w kwocie 36.000 zł.

     W celu zdiagnozowania czynników i zjawisk kryzysowych w gminie Pakosław powołano Zespół d/s Programu Rewitalizacji w składzie: 1. Kazimierz Chudy – Wójt Gminy – koordynator zespołu, 2. Przemysław Turbański – Inspektor ds. pozyskiwania środków unijnych – zastępca koordynatora zespołu, 3. Mirosław Biechowiak – Przewodniczący Rady gminy – członek zespołu, 4.Dorota Matuszak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – członek zespołu, 5. Ksiądz Maciej Kuczma – Proboszcz Parafii – członek zespołu, 6. Mariola Jankowska – Dyrektor Przedszkola – członek zespołu, 7. Michał Wawrzyniak – Sołtys Pakosławia – członek zespołu, 8. Halina Kusz – Dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji – członek zespołu, 9. Agnieszka Hądzlik – rolniczka z ul. Olbina – członek zespołu, 10. Grzegorz Kamiński – koordynator – członek zespołu.

     Celem pracy Zespołu było wyznaczenie obszarów zdegradowanych (OZ), a następnie wyznaczenie obszaru rewitalizacji (OR). Punktem wyjścia prac zespołu był podział gminy na 16 jednostek analitycznych według granic okręgów wyborczych oraz map ewidencyjnych gminy, a następnie dokonanie oceny i diagnozy jednostek analitycznych w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej i technicznej.

      Na podstawie przeprowadzonej analizy wyznaczono obszary zdegradowane (OZ), obejmujące 6 jednostek analitycznych.

     Szczególną koncentrację negatywnych zjawisk odnotowano w jednostce analitycznej JA 11 – ZOW, obejmującej obszar części Sołectwa Pakosław, w obrębie ulic: Młyńska, część 22 Stycznia, Rolnicza, 40- Lecia, Parkowa i Olbina. Obszar ten o powierzchni 3,5 km² stanowi 4,5% powierzchni gminy i jest zamieszkały przez 358 osób, co stanowi 7,5% ogółu mieszkańców gminy.

     Obszar jednostki JA11 – ZOW charakteryzuje się znacząco wysokim stopniem degradacji w sferze społecznej i gospodarczej, w porównaniu do innych obszarów gminy oraz stanowi terytorium, mające istotne znaczenie dla dalszego rozwoju Gminy Pakosław. W Sołectwie Pakosław jest to centrum życia społeczno – gospodarczego.

     Kwestia rewitalizacji tego terenu była wielokrotnie podnoszona na wielu posiedzeniach Rady Gminy, a zgłaszane na jej forum propozycje działań naprawczych najczęściej dotyczą obszaru wyznaczonego do rewitalizacji.

     Na podstawie kilkumiesięcznych prac Zespołu powstał „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Pakosław na lata 2017-2023” obejmujący następujące działania:

 1. Wieloletni program wyjścia z długotrwałego bezrobocia i ubóstwa – szacunkowa wartość projektu 20.000 zł rocznie.
 2. Utworzenie żłobka i sal dziennego pobytu dla seniorów w Pakosławiu – szacunkowa wartość projektu 1.200.000 zł.
 3. Aktywizacja mieszkańców Pakosławia w życiu społecznym – kulturalnym – szacunkowa wartość projektu 10.000 zł rocznie.
 4. Podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów szkoły podstawowej i obecnie gimnazjum - szacunkowa wartość projektu 1.500.000 zł.
 5. Poszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci uczęszczających do żłobka- szacunkowa wartość projektu 360.000 zł.
 6. Budowa systemu monitoringu wizyjnego – szacunkowa wartość projektu 100.000 zł.
 7. Akcja „Patrol bezpieczeństwa” – szacunkowa wartość projektu 60.000 zł rocznie.
 8. Program „Przedsiębiorczy mieszkaniec” – szacunkowa wartość projektu 20.000 zł rocznie.
 9. Program wspierania przedsiębiorczości – szacunkowa wartość projektu 25.000 zł.
 10. Rekultywacja zbiornika wodnego oraz fosy w parku – szacunkowa wartość projektu 100.000 zł.
 11. Projekt „Stop dymiącym kominom” – szacunkowa wartość projektu 15.000 zł rocznie.
 12. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na ul. Rolniczej wraz z poszerzeniem jezdni i budowa kanalizacji deszczowej – szacunkowa wartość projektu 1.000.000 zł.
 13. Renowacja kościoła parafialnego p.w. Św. Walentego i Macierzyństwa Bożego Maryi Dziewicy – szacunkowa wartość projektu 3.000.000 zł.
 14. Rewitalizacja parku w Pakosławiu – szacunkowa wartość projektu 2.000.000 zł.
 15. Rewitalizacja terenu należącego do Pałacu w Pakosławiu - szacunkowa wartość projektu 1.000.000 zł.
 16. Zadaszenie lodowiska – szacunkowa wartość projektu 1.500.000 zł.
 17. Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie rewitalizacji
  1. budowa parkingu na terenie położonym przy budynku wielorodzinnym przy ul. 22 Stycznia
  2. modernizacja ul. Młyńskiej
  3. modernizacja ulic: Parkowa i Olbina
  4. modernizacja ul. 40- Lecia.

18. Rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej

a. modernizacja kortu tenisowego przy ul. Parkowej

b. budowa siłowni zewnętrznej w kompleksie sportowym

c. modernizacja placu zabaw przy przedszkolu

     Podsumowaniem programu rewitalizacji jest następująca wizja:

„Obszar po przeprowadzonym procesie rewitalizacji w 2023 roku będzie miejscem atrakcyjnym i bezpiecznym, pozwalającym na większą aktywność i integrację mieszkańców. Jednocześnie będzie miejscem aktywnej działalności gospodarczej, natomiast sposób zagospodarowania i wysoka jakość przestrzeni publicznej wpłyną na estetykę miejsca oraz poprawę warunków życia”.

 

 

Pakosław, 16.05.2017r                                     Wójt – Kazimierz Chudy