Aby zorganizować ceremonię ślubu w plenerze należy uzgodnić to z kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Od 1 marca 2015 roku zorganizowanie takiej ceremonii nie stanowi problemu, o ile spełnione zostaną pewne warunki. Według art. 85 ust. 5 w/w ustawy:

Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Wybrane miejsce musi przede wszystkim gwarantować powagę i dostojność ceremonii. Istotną kwestią jest bezpieczeństwo wszystkich uczestników ślubu. Preferowana lokalizacja nie może narażać na niebezpieczeństwo przybyłych osób.

Jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 5, kierownik urzędu stanu cywilnego pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu.

Opłaty:

·  obowiązkowa opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł

·  dodatkowa opłata za ślub poza urzędem wynosi 1 000 zł

 

https://obywatel.gov.pl/malzenstwo/slub-cywilny-jak-wziac-slub-w-urzedzie-lub-poza-urzedem