O godz. 12-tej po stwierdzeniu prawomocności obrad, zebranych powitał i w dalszej części posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Biechowiak. W Sesji udział wzięło  14 radnych.

Rada podczas XXIV Sesji Rady Gminy podjęła następujące uchwały w sprawie:

  1)zmiany uchwały ustalającej wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz ulicach, których zarządcą jest Gmina Pakosław;

  2)przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pakosław na lata 2017-2023;

  3)przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu  za 2016 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej;

  4)zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury  i Rekreacji  w Pakosławiu za rok 2016;

  5)pokrycia wyniku finansowego Ośrodka Kultury  i Rekreacji  w Pakosławiu za rok 2016;

  6)zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  w Pakosławiu za rok 2016;
  7)pokrycia wyniku finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu za rok 2016;

  8)zmiany Uchwały Nr XVII/128/16 Rady Gminy Pakosław z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

  9)zaciągnięcia przez Gminę Pakosław w 2017 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej;

  10)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław  na lata 2017 – 2020;

  11)zmiany uchwały budżetowej na rok 2017;

  12)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu.

Pełne teksty uchwał znajdują się w zakładce uchwały (BIP).

Ponadto Przewodniczący Rady oraz Wójt Gminy przekazali informacje z działalności międzysesyjnej.