O godz. 13-tej po stwierdzeniu prawomocności obrad, zebranych powitał i w dalszej części posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Biechowiak. W Sesji udział wzięło 13 radnych.

Rada podczas XXV Sesji Rady Gminy podjęła następujące uchwały w sprawie:

1)zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Pakosław z wykonania budżetu za rok 2016;

            2)udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pakosław z tytułu wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2016 rok;

3)aktualności Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosław;

4)przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Pakosław;

5) wniesienia przez Gminę Pakosław wkładów do  Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp.z o.o. z siedziba w Lesznie;

6)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Pakosław na lata 2017 – 2020;

            7)zmiany uchwały budżetowej na rok 2017;

8)przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Rada jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2016 oraz przyjęła stanowisko w sprawie przyjęcia Karty Samorządności – karta w załączeniu.

Pełne teksty uchwał znajdują się w zakładce uchwały (BIP).

Gościem specjalnym sesji był złoty medalista Halowych Mistrzostw Europy Przemysław Wasciński. Zdjęcia znajdują się na stronie www.pakoslaw.pl w aktualnościach.

Ponadto Przewodniczący Rady oraz Wójt Gminy przekazali informacje z działalności międzysesyjnej.


 Załączniki: