Na drodze gminnej prowadzącej z Golejewka do Ostrobudek trwają prace związane z przebudową nawierzchni. Przewidywany termin zakończenia prac określono na 15 września br. Po wykonaniu częściowego frezowania zniszczonej nawierzchni oraz wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonano warstwę wyrównawczą oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego. Obecnie trwają prace związane z plantowaniem poboczy i umacnianiem skarp rowów przydrożnych.

W ramach wymienionego zadania Gmina Pakosław przebuduje wskazaną drogę o długości ok. 3,23 km, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Golejewko do skrzyżowania (za wsią Ostrobudki) z drogą prowadzącą do Góreczek Wielkich (Baranowa). Przebudowa polega na poszerzeniu nawierzchni jezdni od 0,5 do 1,5 m, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego, wyprofilowaniu skarp i dna rowów przydrożnych. Natomiast Powiat Rawicki w ramach porozumienia zrealizował roboty budowlane polegające na wykonaniu ok. 400 m2 nakładki z masy bitumicznej na odcinku drogi powiatowej 5484P (Rawicz – Dubin), między miejscowościami Chojno i Golejewko.

Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 822003P łączącej Golejewko, Ostrobudki i Baranowo – część miejscowości Góreczki Wielkie było przedmiotem wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Sierpień 2017r.

Przemysław Turbański

                         Galeria zdjęć: