Ustalenie prawa do:

Świadczenia rodzinne i specjalny zasiłek opiekuńczy


Terminy składania wniosków oraz terminy wypłat:

  • wniosek złożony wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia; ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2017r.,
  • wniosek złożony od dnia 1 września do 31 października; ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do  31 grudnia 2017r.
  • wniosek złożony od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku; ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Świadczenia wychowawcze „500+”  i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 

Terminy składania wniosków oraz terminy wypłat:

  • wniosek złożony wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia; ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października tego roku,
  • wniosek złożony od dnia 1 września do 30 września; ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do  30  listopada tego roku,
  • wniosek złożony od dnia 1 października do 31 października; ustalenie prawa oraz  wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do  31 grudnia tego roku,
  • wniosek złożony od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada; ustalenie prawa oraz  wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do 31 stycznia następnego roku,
  • wniosek złożony od dnia 1 grudnia danego roku  do dnia 31 stycznia następnego roku; ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W okresie zasiłkowym 2017/2018 podstawą do ustalania prawa do w/w świadczeń będą dochody za 2016r., przy czym należy uwzględnić wszystkie zmiany w dochodach członków rodziny, które nastąpiły w okresie od  1 stycznia 2016r. do dnia złożenia wniosku.
Dokumenty potwierdzające zmiany dochodów wnioskodawca musi dołączyć do wniosku.
Nie jest wymagane dołączanie do wniosku zaświadczeń o dochodach  z Urzędu Skarbowego za 2016r.
Wyjątek stanowią osoby, które w 2016r. prowadziły działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej.  Do wniosków osoby te muszą dołączyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatkowej,

d) wysokości opłaconego podatku.

Wynika to ze zmiany obowiązujących przepisów, a organ nie jest w stanie samodzielnie pozyskać w/w informacji.


Wnioski można składać:

poniedziałek  - od godz. 8:00  do godz. 16:00
wtorek – piątek - od godz. 7:00 do godz. 15:00
W dniach 30 i 31 sierpnia GOPS będzie przyjmował wnioski do godz. 18:00.

 

Wnioski w formie elektronicznej można pobrać ze strony MRPiPS www.mpips.gov.pl  w zakładce wsparcie dla rodzin z dziećmi/wzory wniosków dla rodzin z dziećmi, oraz ze strony internetowej  gops@pakoslaw.az.pl z zakładki – druki.

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.

 

Przypomina się o konieczności dostarczenia zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki przez dzieci, które ukończyły szkołę gimnazjalną

 

w miesiącu rozpoczęcia roku szkolnego:

1. we wrześniu  - do 15 września br.

 

Wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami  przyznanych na te dzieci nastąpi po dostarczeniu zaświadczeń ze szkoły.

 

 INFORMUJEMY

że od dnia 1 sierpnia 2017r. można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu składać wnioski (pełną dokumentację) na dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2017/2018.

Dożywianie rozpocznie się od 05 września 2017r.

 

Natomiast od 01 – 15 września 2017r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławiu będzie można składać wnioski (pełną dokumentację) na stypendia szkolne dla uczniów na rok szkolny 2017/2018.

 

Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych na rok szkolny 2017/2018 mogą składać wnioski do 15 października 2017r.

 

Wnioski na stypendia można pobierać w GOPS od 31 sierpnia 2017r.