Pan Grzegorz Kamiński ekspert w dziedzinie rewitalizacji przedstawił wyniki konsultacji  społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pakosław na lata 2017-2023;

Rada podczas XXVI Sesji Rady Gminy podjęła następujące uchwały w sprawie:

1)przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pakosław na lata 2017-2023;

2)zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pakosław na lata 2013-2017;

3)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego dla części obszaru Gminy Pakosław obejmującego część obrębu Pakosław;

4)trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu  interdyscyplinarnego w Pakosławiu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

5)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu;

6)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław  na lata 2017 – 2020;

7)zmiany uchwały budżetowej na rok 2017;

 

Pełne teksty uchwał znajdują się w zakładce uchwały (BIP).

Ponadto Przewodniczący Rady oraz Wójt Gminy przekazali informacje z działalności międzysesyjnej.
 

Podczas XXVI Sesji Rady Gminy Pakosław wszyscy zgromadzeni uroczyście pożegnali przechodzącą na emeryturę Panią Krystynę Ilasz-Szumną.

Pani Krystyna  podziękowała za życzenia i wyrazy życzliwości. Przypomnieć warto, że przepracowała w Urzędzie Gminy Pakosław 35 lat.

Raz jeszcze dziękujemy za prace i życzymy zdrowia, optymizmu, realizowania własnych pasji i zainteresowań oraz wszelkiej pomyślności w tym nowym, niezwykle ważnym rozdziale życia.