Pomoc może być przeznaczona na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego czy lokalu, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych i osunięć ziemi.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pomoc może zostać udzielona na remont budynku lub mieszkania lub całkowitą odbudowę. Może ona zostać przyznawana rodzinom lub osobom samotnie gospodarującym na wniosek. Co ważne, w przypadku, gdy w budynku lub lokalu mieszkalnym prowadzonych jest faktycznie kilka gospodarstw domowych, pomocą może być objęte każde odrębne gospodarstwo domowe, jednakże łączna wysokość środków nie może przekroczyć wysokości kosztów niezbędnych do usunięcia skutków zdarzenia klęskowego.

Warto podkreślić, że pomoc przyznawana jest niezależnie od odszkodowania przysługującego z tytułu ubezpieczenia. W celu rozliczenia, osoby uprawnione powinny przedstawić faktury lub rachunki potwierdzające poniesienie wydatków, związanych z remontem/odbudową budynku/lokalu mieszkalnego, dokonanych z kwoty przyznanego zasiłku.

W przypadku pomocy na remont – kwota nie może przekroczyć 20 tys. zł. W przypadku całkowitej odbudowy budynku lub lokalu mieszkalnego – 100 tys. zł.

Jak starać się o pomoc?

Należy zwrócić się do urzędu gminy. Wójt ma obowiązek sporządzić i przedstawić wojewodzie listę uszkodzonych lub zniszczonych budynków lub lokali mieszkalnych w poszczególnych miejscowościach z opisem szkody i szacowaną kwotą zasiłku. Po weryfikacji listy przez wojewodę, ten wnioskuje do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Przypominamy również, że poza opisanym wyżej przykładami, gmina może wypłacić jednorazowo do 6.000 zł zasiłku.

Wnioski o zasiłki można składać:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu

ul. Kolejowa 2
63-920 Pakosław
tel./fax (65)547-86-12

Godziny urzędowania: pn.:8.00-16.00, wt.-pt.:7.00-15.00
e-mail: gops@pakoslaw.az.pl

Strona internetowa: www.pakoslaw.ops.org.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip-pakoslaw.ops.org.plZałączniki: