Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719) należy:
 • stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem,
 • stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m,
 • ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości, co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej,
 • zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier,
 • zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu,
 • przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości, co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych,
 • wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

Ponadto zabronione jest:
 • palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu,
 • używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych

Wymogi dotyczące ustawiania stert, stogów i brogów

Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować, co najmniej następujące odległości:
 • od budynków wykonanych z materiałów palnych - 30 m,
 • od budynków wykonanych z materiałów niepalnych i o pokryciu, co najmniej trudno zapalnym - 20 m,
 • od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m,
 • od dróg wewnętrznych i od granicy działki - 10 m,
 • od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m,
 • od lasów i terenów zalesionych - 100 m,
 • między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m.
Należy również pamiętać, aby:
 • strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie przekracza powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5 000 m3,
 • wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości, co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych,
 • produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie, w przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.