Rada podczas XXIX Sesji Rady Gminy podjęła następujące uchwały w sprawie:

1) powołania składu osobowego Stałej Komisji Mienia Gminnego, Finansów i Ładu Przestrzennego Rady Gminy Pakosław;

2) zmiany Uchwały Nr 1/2/14 Rady Gminy Pakosław z dnia 1 grudnia 2014 r.w sprawie wyboru dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy Pakosław;

3) wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pakosław;

4) określenia stawek i wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2018 rok;

5) stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Pakosławiu;

6) przekazania mienia dotychczasowego Gimnazjum w Pakosławiu;

7) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.Marii Skłodowskiej-Curie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.Marii Skłodowskiej-Curie w Pakosławiu;

8) stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Chojnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Chojnie;

9) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sowach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sowach;

10) uchwalenia programu współpracy Gminy Pakosław na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

11) przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakosław na lata 2017-2032”;

12) przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2018 rok;

13) zmiany Uchwały XXXIX/312/14 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania;

14) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018;

15) zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

Pełne teksty uchwał znajdują się w zakładce uchwały (BIP).

Ponadto Rada  podjęła decyzje o pozostawieniu cen drewna tartacznego do podatku leśnego i ceny 1dt żyta będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 wg stawek ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny.

Przewodniczący Rady oraz Wójt Gminy przekazali informacje z działalności międzysesyjnej oraz informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2016 rok radnych, wójta, zastępcy, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych oraz upoważnionych do wydawania decyzji.

Podczas XXIX Sesji, Rada w głosowaniu tajnym wybrała nową wiceprzewodniczącą rady Elżbietę Łakomą (na zdjęciu po prawej stronie). Natomiast Przewodniczącą Komisji Mienia Gminnego, Finansówi Ładu Przestrzennego została Mariola Kusztelak (na zdjęciu z lewej strony).