O godz. 1302 po stwierdzeniu prawomocności obrad, zebranych powitał i w dalszej części posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Biechowiak. W Sesji udział wzięło 13 radnych.

Rada podczas XXXI Sesji Rady Gminy podjęła następujące uchwały w sprawie:

  1. Uchwała Nr XXXI/237/2017 w sprawie: Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pakosław na lata 2018-2022;
  2. Uchwała Nr XXXI/238/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pakosław a Gminą Rawicz dotyczącego kierowania i przyjmowania osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu;
  3. Uchwała Nr XXXI/239/2017 w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu zarządzenia zastępczego Wojewody Wielkopolskiego;
  4. Uchwała Nr XXXI/240/2017 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017;
  5. Uchwała Nr XXXI/241/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/128/16 Rady Gminy Pakosław z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.;
  6. Uchwała Nr XXXI/242/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2017 – 2020;
  7. Uchwała Nr XXXI/243/2017 – w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017;
  8. Uchwała Nr XXXI/244/2017 – w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2018 – 2021;
  9. Uchwała Nr XXXI/245/2017 – w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018;
  10. Uchwała Nr XXXI/246/2017 - w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosław w 2018 roku.

Pełne teksty uchwał znajdują się w zakładce uchwały (BIP).

Ponadto Przewodniczący Rady oraz Wójt Gminy przekazali informacje z działalności międzysesyjnej.