Zadanie to było przedmiotem wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach wymienionego wniosku Gmina Pakosław przebudowała wskazaną drogę o długości ok. 3,23 km, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Golejewko do skrzyżowania (za wsią Ostrobudki) z drogą prowadzącą do Góreczek Wielkich (Baranowa). Przebudowa polegała na poszerzeniu nawierzchni jezdni od 0,5 do 1,5 m, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego, wyprofilowaniu skarp i dna rowów przydrożnych. Natomiast Powiat Rawicki w ramach porozumienia wykonał roboty budowlane polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej 5484P (Rawicz – Dubin), na części odcinka znajdującego się między miejscowościami Chojno i Golejewko. Przebudowa polegała na wykonaniu nakładki z masy bitumicznej na całej szerokości drogi na powierzchni ok. 400 m2.

W dniu 27 grudnia 2017r. Gmina Pakosław złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielopolskiego wniosek o płatność. Obecnie trwa proces weryfikacji poprawności złożonego wniosku. Po jego akceptacji nastąpi kontrola wykonanych prac przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Pozytywna kontrola jest warunkiem wypłacenia wnioskowanej pomocy.

Styczeń 2018r.

Przemysław Turbański

                                                   Galeria zdjęć: