Zadanie to było przedmiotem wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach wymienionego wniosku Gmina Pakosław przebudowała wskazaną drogę o długości ok. 3,23 km, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Golejewko do skrzyżowania (za wsią Ostrobudki) z drogą prowadzącą do Góreczek Wielkich (Baranowa). Przebudowa polegała na poszerzeniu nawierzchni jezdni od 0,5 do 1,5 m, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego, wyprofilowaniu skarp i dna rowów przydrożnych. Natomiast Powiat Rawicki w ramach porozumienia wykonał roboty budowlane polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej 5484P (Rawicz – Dubin), na części odcinka znajdującego się między miejscowościami Chojno i Golejewko. Przebudowa polegała na wykonaniu nakładki z masy bitumicznej na całej szerokości drogi na powierzchni ok. 400 m2.

W dniu 27 grudnia 2017r. Gmina Pakosław złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielopolskiego wniosek o płatność. Obecnie trwa proces weryfikacji poprawności złożonego wniosku. Po jego akceptacji nastąpi kontrola wykonanych prac przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Pozytywna kontrola jest warunkiem wypłacenia wnioskowanej pomocy.

 

 

Przemysław Turbański

                                                   Galeria zdjęć: