Miejsce pracy : Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu

Wymagania niezbędne:
- posiadanie polskiego obywatelstwa,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie zawodowe,

- dokładność, rzetelność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy,

- prawo jazdy kategorii B,

- dobry stan zdrowia  (praca na wysokości przy montażu sceny),

- posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Dodatkowe wymagania:

- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.Utrzymanie czystości:
- na Kompleksie boisk „Orlik 2012” w Pakosławiu, boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Chojnie, korcie tenisowym, zalewie oraz pozostałych obiektach administrowanych przez OKIR,
- usuwanie śmieci,
- konserwacje,  naprawy.
2. Montaż i demontaż sceny  i obsługa imprez.
3.Obsługa agregatu podczas imprez.
4.Zastępstwo podczas nieobecności animatora na Orliku.
5.Przygotowanie miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad zalewem.
6.Przygotowanie, konserwacja oraz obsługa lodowiska.
7.Eksploatacja zbiornika:
- obsługa budowli wlotowej i wylotowej,
- obsługa urządzeń towarzyszących – 3 szt. śluz wałowych na rzece Orli  w rejonie zbiornika,
- wykaszanie porostów w obrębie budowli,
- drobne naprawy skarp,
- obserwacja stanów wód na zbiorniku i w rzece Orli w rejonie zbiornika,
- codzienne odczyty stanów wód na łatach wodowskazowych  w przypadku zagrożenia powodziowego, w pozostałych przypadkach od poniedziałku do piątku,
- tygodniowe odczyty poziomu wód gruntowych na istniejącej sieci piezometrycznej,
- zgłaszanie wszelkich awarii, problemów w obsłudze, wszelkich istotnych zdarzeń na zbiorniku do WZMiUW RO Leszno,
- wykaszanie porostów, a także utrzymanie w czystości zbiornika.

Wymagane dokumenty :

- CV, list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
- dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy),
- oświadczenie kandydata, że posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz  o korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty prosimy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„Konkurs  na stanowisko pracownik gospodarczy - nie otwierać”,  osobiście w godzinach pracy Ośrodka Kultury i Rekreacji lub listownie na adres : Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu, ul. Kolejowa 4, 63-920 Pakosław.
Nie przyjmuje się dokumentów drogą elektroniczną.
Zastrzega się prawo niewyłonienia kandydata lub odwołania konkursu.

Kandydaci, którzy złożyli oferty, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, a o jej terminie zostaną powiadomieni telefonicznie.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. : 65 547 84 78  lub  605 441 997