Mając na uwadze zapisy art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” i w związku z rozdziałem 8 Programu Współpracy Gminy Pakosław z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, zwanego dalej „programem”, Gmina Pakosław ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych oceniających merytorycznie oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Gminę Pakosław na 2018 r.

Pełna treść ogłoszenia tutaj.