Pakosław, luty 2018r.

W kwietniu 2017 roku Gmina Pakosław, w odpowiedzi na ogłoszony przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Odtworzenie, odnowa i/lub zagospodarowanie stawów, oczek wodnych i rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń śródpolnych i/lub przydrożnych”,  złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. Poprawa stosunków wodnych na terenie Gminy Pakosław w celu zachowania unikalnego dziedzictwa przyrodniczego.

W maju 2017 roku do Gmina Pakosław otrzymała od Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa działania Gościnna Wielkopolska” informację o wyborze do dofinansowania złożonego projektu. Projekt został przekazany do weryfikacji przez podmiot wdrażający, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Po dokonaniu niezbędnych poprawek i korekt, w listopadzie 2017 roku podpisano umowę o przyznaniu pomocy na realizację zadania ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Projekt Poprawa stosunków wodnych na terenie Gminy Pakosław w celu zachowania unikalnego dziedzictwa przyrodniczego obejmuje swoim zakresem: odmulenie, odnowienie i zagospodarowanie trzech stawów na terenie miejscowości Chojno; odmulenie tzw. Rowu Oliwnego na długości 2,25 km; wykonanie nasadzeń 64 szt drzew (lipy i klony) przy trzech drogach polnych (dwóch na terenie miejscowości Pakosław i jednej na terenie miejscowości Chojno).

Zakończenie wykonania wszystkich zadań planuje się we wrześniu 2018 roku. Po realizacji zadań złożony zostanie wniosek o refundację części poniesionych kosztów.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska.

 

 

Przemysław TurbańskiZałączniki: