O godz. 1305 po stwierdzeniu prawomocności obrad, zebranych powitał i w dalszej części posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Biechowiak.
W Sesji udział wzięło 15 radnych.

Rada podczas XXXII Sesji Rady Gminy podjęła następujące uchwały w sprawie:

 1. Uchwała Nr XXXII/247/2018 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakosław, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, wprowadzonych przez Gminę Pakosław publicznych przedszkolach oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat;
 2. Uchwała Nr XXXII/248/2018 w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2018 rok;
 3. Uchwała Nr XXXII/249/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska za 2017r.;
 4. Uchwała Nr XXXII/250/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego za 2017r.;
 5. Uchwała Nr XXXII/251/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Gospodarki Mienia Gminnego, Finansów i Ładu Przestrzennego za 2017r.;
 6. Uchwała Nr XXXII/252/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017r.;
 7. Uchwała Nr XXXII/253/2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Pakosław;
 8. Uchwała Nr XXXII/254/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/128/16 Rady Gminy Pakosław z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
 9. Uchwała Nr XXXII/255/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu;
 10. Uchwała Nr XXXII/256/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018;
 11. Uchwała Nr XXXII/257/2018 w sprawie zmiany uchwały NR XXIX/221/17 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 listopada 2017r.w sprawie powołania składu osobowego stałej komisji Mienia Gminnego, Finansów i Ładu Przestrzennego Rady Gminy.

Pełne teksty uchwał znajdują się w zakładce uchwały (BIP).

Ponadto Przewodniczący Rady przekazał informację z działalności międzysesyjnej a sprawozdanie Pana Wójta radni otrzymali w formie pisemnej.

W dniu 4 lutego 2018 roku w okręgu wyborczym nr 10 odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Pakosław. Podczas XXXII Sesji nowo wybrany radny Aleksander Naglik złożył ślubowanie i objął mandat radnego.