Zakres czynności i odpowiedzialności dla osoby

pełniącej obowiązki Woźnego i Sprzątacza Szkoły Podstawowej w Chojnie.

 

Do zadań woźnego (3/4 etatu) i sprzątacza (1/4 etatu) szkoły należy:

 1. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.
 2. Otwieranie szkoły o godzinie 7.00.
 3. Dokonywanie zakupów materiałów i sprzętu zleconego przez Dyrekcję szkoły.
 4. Prowadzenie magazynu z materiałami niezbędnymi do utrzymania czystości i higieny w szkole.
 5. Opieka nad czystością boiska, terenu szkolnego, miasteczka ruchu drogowego pielęgnacja zieleni przyszkolnej - w porze zimowej odśnieżanie.
 6. Dbałość o ład i porządek oraz higienę na terenie wszystkich pomieszczeń szkolnych.
 7. Dbanie o systematyczny wywóz nieczystości stałych i płynnych.
 8. Wykonywanie drobnych prac remontowych na ternie szkoły powstałych z różnych przyczyn w zakresie:
 1. Napraw elektrycznych,
 2. Urządzeń sanitarnych,
 3. Napraw hydraulicznych, zapchanych zlewów, umywalek itp.
 1. Opieka nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego oraz nad urządzeniami instalacyjnymi, łącznie ze sprzętem p. pożarowym.
 2. Zamiatanie korytarzy szkolnych.
 3. Gotowanie i roznoszenie herbaty dla uczniów szkoły, mycie garnków, termosów, kuchni i zalecza kuchennego po przygotowanej herbacie.
 4. Rozdzielanie uczniom szkoły przetworów mlecznych.
 5. Naprawiane i pomaganie przy zakładaniu elementów dekoracyjnych na budynku szkoły w związku z uroczystościami państwowymi.
 6. Codziennie nadzorowanie i spisywanie liczników poboru prądu, wody, gazu.
 7. Wykonywanie innych czynności wynikający z potrzeb szkoły a zleconych przez Dyrekcje Szkoły tj. szpachlowanie i malowanie pomieszczeń szkolnych, położnie płytek ściennych i płytek chodnikowych itp. ( 2 x w ciągu roku).
 8. W razie niezdolności do pracy sprzątaczki szkoły woźny ma obowiązek przejąć jej obowiązki.
 9. Otwieranie szkoły w szczególnych przypadkach w dni wolne od pracy (np. wybory, uroczystości szkolne itp.).
 10. Nieprzestrzeganie powyższych obowiązków pociąga za sobą konsekwencje dyscyplinarne.
 11. Czas pracy od godz. 7.00 do godz. 13.00 w charakterze woźnego szkoły od 13.00 do 15.00 w charakterze sprzątacza – zamiatanie korytarzy szkolnych.
 12. Woźny szkoły podlega służbowo bezpośrednio dyrektorowi szkoły.

Do zadań palacza centralnego ogrzewania należy:

 1. Do wykonywania funkcji palacza C.O. konieczne jest świadectwo ukończenia kursu dla palaczy C.O. lub inne uprawnienia do wykonywania tego zawodu.
 2. Przed rozpoczęciem czynności palacza należy sprawdzić prawidłowość armatur.
 3. W przypadku stwierdzenia usterek lub awarii pracy kotłów lub instalacji C.O. natychmiast powiadomić przełożonych.
 4. Utrzymywanie w czystości i porządku pomieszczenia kotłowni i na zewnątrz.
 5. Przestrzegać instrukcji umieszczonych w pomieszczeniu kotłowni.
 6. Utrzymywać odpowiednią temperaturę grzewczą.
 7. Zgłaszać przełożonemu wszelkie dostrzeżone usterki i awarie.

Osoby zainteresowane proszone są o bezpośredni kontakt z Dyrektorem Szkoły w Chojnie.