Regulamin finansowania przedsięwz ięcia oraz wzory wymaganych formularzy dostępne są w Starostwie oraz na stronie internetowej www..powiatrawicki.pl w zakładce „Formularze i wnioski”