O godz. 1305 po stwierdzeniu prawomocności obrad zebranych powitał i w dalszej części posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Biechowiak.
W Sesji udział wzięło 15 radnych.

Rada podczas XXXIV Sesji Rady Gminy podjęła następujące uchwały w sprawie:

  1. Uchwała Nr XXXIV/260/2018 w sprawie podziału Gminy Pakosław na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
  2. Uchwała Nr XXXIV/261/2018 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pakosław na lata 2017-2023;
  3. Uchwała Nr XXXIV/262/2018 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych Gminy Pakosław;
  4. Uchwała Nr XXXIV/263/2018 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych Gminy Pakosław;
  5. Uchwała Nr XXXIV/264/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2021;
  6. Uchwała Nr XXXIV/265/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.

Pełne teksty uchwał znajdują się w zakładce uchwały (BIP).

Ponadto Przewodniczący Rady przekazał informację z działalności międzysesyjnej a sprawozdanie Pana Wójta radni otrzymali w formie pisemnej.

W związku z odbytą Galą Liderów Powiatu Rawickiego w dniu 16 marca 2018 roku dwoje laureatów z ważnych przyczyn nie uczestniczyło w Galii. W związku z powyższym na posiedzeniu sesji zostały wręczone statuetki oraz podziękowania. Statuetki wręczali: Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Biechowiak oraz Zastępca Wójta Gminy Pakosław Jerzy Mosiek. Laureatami byli:

  1. W kategorii Laur Przedsiębiorczości 2018 - Sklep Spożywczo - Przemysłowy w Golejewku Pana Wenancjusza Pernaka.
  2. W kategorii Filantrop Roku 2018 - Zespół Taneczny „PAKA”.