Konkurs dotyczy zlecenia realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w następujących dziedzinach:

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – zorganizowanie imprez z końmi

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Działalność na rzecz upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, podtrzymywanie tradycji narodowych

Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym

Pełna treść ogłoszenia i druki dostępne tutaj