W dniu 9 kwietnia 2018 roku otrzymaliśmy pisemną informację od Spółki Gazowniczej oddział Gazowniczy w Poznaniu o wprowadzenie gazyfikacji Podborowa i Strefy Gospodarczej w Chojnie do planów inwestycyjnych i rozbudowy sieci w latach 2020-2021.

                Blasku nabiera budynek poszkolny w Pomocnie i jego otoczenie – przebudowywany przez inwestora prywatnego na budynek z sześcioma mieszkaniami. Jednocześnie trwają prace drogowe, finansowane z budżetu gminy, przy układaniu chodników z kostki brukowej i jezdni z trylinki przed frontem budynków mieszkalnych. Przygotowany jest też teren przyległy po tzw. „boisku szkolnym” pod budowę dwóch wielorodzinnych pawilonów mieszkalnych, poszukujemy inwestora prywatnego. W ten sposób Podborowo w roku ubiegłym, a Pomocno teraz wzbogaca się o ukwiecone przez mieszkańców (mam taką nadzieję!) tzw. „rynki” wiejskie.

                Sukcesem gospodarczym prawdopodobnie zakończą się rozmowy z inwestorem prywatnym spoza naszej gminy o nabycie terenu w Strefie Gospodarczej w Chojnie z przeznaczeniem pod budowę zakładu z branży spożywczej.  Warunkiem podjęcia inwestycji jest zabezpieczenie mediów: gazu ziemnego, wody z sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. W przypadku wyboru naszej lokalizacji sukcesem będzie nowa inwestycja w Strefie Gospodarczej i miejsca pracy dla naszych mieszkańców.

                Inne sukcesy to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu kilku pozytywnie rozpatrzonych wniosków:

  1. W ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przyznano nam środki finansowe w kwocie 87.750,00 zł na wsparcie budowy jednej z dróg (ulic) prowadzącej do obszarów rolniczych: tzw. ulicy „Ceglanej” w Sowach lub tzw. ulicy „Niemarzyńskiej” w Chojnie. Wyboru zadania dokonują radni gminy przy uchwaleniu zmian w budżecie  gminy na 2018 rok.
  2. Od Marszałka Województwa Wielkopolskiego otrzymaliśmy dotację na zakup i nasadzenia drzew miododajnych wzdłuż ulicy Turystycznej w Sowach. Nasadzeń dokonamy wspólnie z pszczelarzami z naszej gminy, pszczelarze będą też „strażnikami” posadzonych drzew.
  3. Szanse na dofinansowanie w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi mają mieszkańcy Pakosławia i Golejewka. Pierwsze sołectwo złożyło wniosek pt. „Zachowujemy tradycje i promujemy lokalne działania OSP dzięki poprawie estetyki i funkcjonalności świetlicy wiejskiej”, drugie pt. „Promujemy dziedzictwo kulturowe miejscowości poprzez integrację mieszkańców w estetycznej i funkcjonalnej świetlicy wiejskiej.”
  4. Podpisaliśmy też umowę z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego na odmulenie stawów w Chojnie, odmulenie rowów doprowadzających wodę i nasadzenia śródpolne drzew i krzewów. Zadania finansowane będą ze środków rozdysponowanych przez Lokalną Grupę działania „Gościnna Wielkopolska” w Pępowie z programu „Poprawa stosunków wodnych na terenie gminy Pakosław”.

Trwają rozmowy z inwestorem prywatnym w sprawie budowy Domu Spokojnej Starości nad „zalewem”, na działce od strony Sów.

 

 

 

Kwiecień, 20.04.2018r                                                  Wójt – Kazimierz Chudy