Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym przez Zarząd Powiatu Rawickiego na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), prowadzących działalność statutową na terenie powiatu.

Zgłoszenia kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu dokonują organizacje poprzez przesłanie, do dnia 30 września 2015 r., karty zgłoszenia na adres Starostwa Powiatowego w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz lub adres e-mail oswiata@powiatrawicki.pl . Zgłoszenie powinno zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.

Więcej informacji pod adresem: http://powiatrawicki.pl/www/index.php/aktualnosci/111-informacje-biezace/6242-nabor-kandydatow-na-czlonkow-powiatowej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-w-rawiczu