Dzień samorządowca skłania do refleksji i podsumowań. Za kilka miesięcy kończymy kadencję 2014-2018. Za kilka miesięcy kolejne wybory samorządów – gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, za kilka miesięcy zamykam 36 – letnie kierowanie gminą Pakosław.

                Gmina Pakosław – od początku reaktywowania w 1982 roku konsekwentnie i skutecznie realizowała długookresową strategię rozwoju, nakreśloną do 2025 roku i wynikające z niej czteroletnie programy kadencyjne.

                Każda kadencja była inna, inne też stawiała priorytety. Poszczególne kadencje zawsze podporządkowane były zaspokojeniu potrzeb społeczno-gospodarczych mieszkańców.

                Przez minione 36 lat gmina Pakosław z obszaru bez jakiejkolwiek infrastruktury technicznej stała się jednostką administracyjną, nie tylko dobrze zarządzaną, lecz także uzbrojoną we wszystkie media – kolejno od wodociągów, kanalizacji deszczowych i sanitarnych, sieci energetycznych i oświetleniowych, sieci gazowych i telefonicznych, po ostatnio sieci światłowodowe. Od podstaw zbudowane zostały placówki oświatowe w Chojnie i Pakosławiu, pozostałe zmodernizowane, od podstaw zbudowane zostały wszystkie obiekty sportowe. W Pakosławiu zbudowany został nowy ośrodek zdrowia, wszystkie sołectwa wyposażone zostały w zmodernizowane świetlice wiejskie lub miejsca spotkań mieszkańców, wszystkie miejscowości posiadają place zabaw dla dzieci, w pięciu miejscowościach funkcjonują świetlice środowiskowe „Reymontówki”.  

Inaczej było w 1982 roku, wtedy z ruin (ukrytych w zaroślach) odbudowany został pałac w Pakosławiu. Jego odbudowa i odrestaurowanie trwało 15 lat, dziś jest perełką Pakosławia. Po sprzedaży przez gminę trafił w troskliwe ręce nowych właścicieli, podobnie otaczający go park.

                Wszystkie dzieci objęte są opieką przedszkolną, a szkoły podstawowe i gimnazjum (szkoda, że zlikwidowane!) osiągają wysokie wyniki nauczania.

                Do każdego sołectwa dojechać można asfaltową drogą, drogi gminne mają lepszy standard nawierzchni niż drogi powiatowe.

                Liczba mieszkańców zwiększyła się z 4.560 do blisko 5.000 i wykazuje stałą tendencję wzrostową, szczególnie w miejscowości Pakosław.

                Dziś nie można powiedzieć, że gmina jest w ruinie. Spłacany jest systematycznie dług inwestycyjny zaciągnięty pod pozyskane fundusze unijne i jeszcze co roku wydawane jest blisko
1 milion złotych na nowe zadania. Przy porównywaniu wskaźników ekonomiczno-technicznych gmina Pakosław jest wzorem dla innych samorządów.

                Od 10 lat południowe miejscowości gminy nie są narażone na powódź z wylewającej poprzednio co 5 lat rzeki Orli, a zbiornik retencyjny stał się nie tylko zbiornikiem chroniącym przed powodzią i suszą, lecz także ulubionym obszarem całorocznej rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.

                Przyjezdni, a także starsi mieszkańcy gminy, wskazują dolinę nad Orlą w okolicach Sów na najbardziej zmieniony krajobraz, a to „magiczne” miejsce (tak mówi wielu przyjezdnych) istnieje dopiero od kilkunastu lat.

                Obroniliśmy Pakosław przed zmianą nazwy ulicy 22 Stycznia na ulicę kontradmirała Stanisława Mieszkowskiego, poprzez zaskarżenie zarządzenia zastępczego Wojewody Wielkopolskiego z
13 grudnia 2017r  do Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Wyrokiem Sądu z dnia 26 kwietnia 2018r zachowana została dotychczasowa nazwa: 22 Stycznia.

                Wspólnie z sąsiednimi samorządami obroniliśmy obszar Południowej Wielkopolski przed zgubną budową kopalni węgla brunatnego (gminy Miejska Górka, Krobia, Poniec). Obroniliśmy też miejscowość Sowy przed budową fermy drobiu przez inwestora prywatnego. Duża ferma zniszczyłaby przyjazny dla mieszkańców Sów i otoczenia zalewu charakter zabudowy przyrodniczo – wiejskiej.

                W minionych 3 latach obroniliśmy się, tylko częściowo przed centralizacją samorządów. Ograniczenie liczby kadencji uznaliśmy za niekonstytucyjne, gdyż jest ograniczeniem przede wszystkim dla wyborców, a nie dla samorządowców. Wydłużenie kadencji do 5 lat łagodzi te ograniczenia w niewielkim stopniu, dlatego wszystkie ogólnopolskie związki samorządowe uważają, że nie jest to „dobra zmiana”.

                W roku ubiegłym samorządy uporać się musiały z reformą oświaty (likwidacja gimnazjów), niedoszacowaniem kosztów funkcjonowania oświaty przedszkolnej i szkolnej, ostatnio obniżonej subwencji oświatowej i podwyżek płac dla nauczycieli.

                Samorządy w krótkim czasie poradzić sobie musiały z wypłatą dodatków z programu 500+,
a także wkraczają w realizację innych świadczeń (zapowiadanych) dla dzieci i seniorów (np. Senior Wigor, Senior +).

                Pakosławscy radni raz po raz sceptycznie patrzyli na pomysłowość włodarza ich gminy – napisało „Życie Rawicza” w artykule „Kadencja boju o pieniądze i walka z zadłużeniem” z 10 października 2014r. A tymczasem, mimo trudności finansowych, w każdej wiosce powstały chodniki czy place zabaw, albo też budowano (Białykał) lub modernizowano świetlice wiejskie. Budowano kolejne odcinki kanalizacji sanitarnych (90% gminy jest skanalizowane), a w roku 2012 otwarto jedyne w powiecie lodowisko (zabrakło tylko przykrycia dachem), każdego roku do dyspozycji sołectw kierowane jest 300 tysięcy złotych funduszu sołeckiego.

                Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Krzysztof Grabowski na stronie internetowej „Życia Rawicza” w dniu 10 kwietnia 2018r napisał: „To bardzo doświadczony samorządowiec, a takich potrzeba w Sejmiku … Jest lubianym w środowisku człowiekiem, który bardzo rozwinął gminę Pakosław”.

                Powróciliśmy też do budowy i modernizacji dróg gminnych i ulic wiejskich. Od 2011 roku zbudowano drogę gminną Zaorle-Góry Zaorlińskie, wspólnie z powiatem Sowy -Zaorle, gminną Golejewko – Ostrobudki, odcinek drogi asfaltowej w Chojnie, asfaltową w Sowach (do zalewu i pól), a także ulice z trylinki w Podborowie, Zielonym Dębie, Dębionce, Osieku, Zaorlu i ostatnio w Pomocnie.

 

                Odmulony i pogłębiony został zalew a z urobku powstała „górka” z 350 – metrowym stokiem, woda na zalewie otoczona jest ścieżką rolkowo-rowerową.

                Rozpoczęliśmy nasadzenia drzew i krzewów (w tym miododajnych) na zalewie, przy drogach gminnych, przy rowach i drogach śródpolnych.

                Priorytetem w poprzedniej i obecnej kadencji miała być budowa ścieżek rowerowych pomiędzy miejscowościami i to wspólnie z powiatem. Dokumentacja techniczna i pozwolenia budowlane leżą w teczkach, jak dotąd te kosztowne inwestycje nie zostały wsparte dofinansowaniem unijnym, a budżet gminy i powiatu nie udźwignie finansowania tych ważnych zadań z zakresu bezpieczeństwa komunikacyjnego.

                Zbliżają się wybory samorządowe. Następcy będzie łatwiej, gdyż przygotowanych jest tyle programów rozwojowych i projektów technicznych , że będzie miał co robić i mógł pomyślnie rozwijać gminę Pakosław. Sytuację ładnie określił redaktor „Reportera Leszczyńskiego” – cytuję „Pakosławski czołg będzie parł do przodu, zmieni się tylko czołgista”.

 1. Gotowe są projekty (dokumentacja) utworzenia Strefy Rozwoju Gospodarczego w Chojnie oraz w Pakosławiu – Góreczkach Wielkich. Teraz czas na przyciąganie inwestorów i stwarzanie miejsc pracy dla mieszkańców. W dniu 9 kwietnia 2018r otrzymaliśmy informację z Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu o wprowadzeniu gazyfikacji Podborowa i „Strefy gospodarczej” w Chojnie do planów inwestycyjnych i rozbudowy sieci w latach 2020-202 Rozpoczęły się też przygotowania inwestycji przez inwestora prywatnego w „Strefie gospodarczej” w Chojnie.
 2. Gotowe są Miejscowe Plany  Przestrzenne osiedli mieszkaniowych „Nowe Sowy” pomiędzy zalewem i Sowami oraz osiedla „Przylesie” w Pakosławiu. Niewielkiego dopracowania wymagają już prywatne tereny budowlane w Podborowie, Niedźwiadkach i Osieku. Daleko zaawansowane są też plany budownictwa deweloperskiego w Pakosławiu.
 3. Program rewitalizacji Pakosławia, ze świetną perspektywą rozwoju, obejmuje okres
  do 2023 roku. Gotowe są dokumentacje i wnioski o pierwszą pomoc unijną na: modernizację ulicy Młyńskiej, budowę łącznika przez park od ulicy Młyńskiej do Przedszkola, przykrycia namiotem małego „Orlika”, remontu kościoła parafialnego, przebudowy stodoły przypałacowej i renowacji parku pałacowego. Nasz partnerski wniosek czeka na ocenę ekspertów Urzędu Marszałkowskiego i miejmy nadzieję – wygranie konkursu.
 4. Radni gminy pracują nad obniżeniem kosztów funkcjonowania oświaty gminnej. Dotychczasowy podział na obwody szkolne i model organizacyjny wypracowany przez środowisko oświatowe i Kuratorium Oświaty jest zbyt drogi, zmusza do przeznaczenia oszczędności z nadwyżki budżetowej na dofinansowanie przedszkoli i szkół podstawowych, zamiast na inwestycje gminne. Powrócić będzie trzeba do obniżenia kosztów obsługi administracyjno-księgowej we wszystkich placówkach gminnych, w ramach już przygotowanej koncepcji Centrum Usług Wspólnych (CUW).

Rezerwa i potencjał tkwią w przedszkolnej kuchni w Chojnie, która w ramach cateringu żywić może placówki oświatowe w gminie.

Zwalniane przez „starszaków” pomieszczenia klasowe Szkoły Podstawowej w Sowach uzupełnić mogą lokalowo Przedszkole w Sowach.

 1. Troski władz gminy wymagają potrzeby społeczne seniorów (opieka zdrowotna, opieka socjalna, opieka rehabilitacyjna oraz warunki lokalowe do działalności statutowej). Przyznany lokal w skrzydle Szkoły Podstawowej w Pakosławiu „zachęci” Klub Seniora „Jawor” oraz Koło Emerytów i Rencistów do zaktywizowania coraz liczniejszej grupy seniorów oraz do przygotowania ciekawej oferty spotkań koleżeńskich.
 2. Kilku lat opracowań wymagały dokumentacje techniczne i wykupy gruntów pod budowę ścieżek rowerowych:
  1. Rawicz – Szymanowo – Słupia Kapitulna – Chojno – Golejewko – Pakosław – Osiek
  2. Pakosław – zalew – Sowy
  3. Golejewko – Golejewo – Sworowo (las).

Teraz pozostaje już tylko „znaleźć” środki finansowe i budować odcinki bezpiecznych tras rowerowych.

 1. Gotowe są dokumentacje techniczne na budowę ulic z trylinki w Sowach, Osieku, Chojnie, Podborowie, w Pakosławiu zabudowy rowu przydrożnego i ułożenia chodnika na ulicy Rolniczej oraz budowy ulicy Leśnej z kostki brukowej od siedziby „Wodociągów Gminnych” do drogi powiatowej w kierunku Sów i do osiedla „Przy Lesie”. Przygotowana jest też koncepcja budowy chodnika z ozdobnej kostki (Firma „Kaczmarek”) w Pakosławiu od kościoła do Poczty, Banku, Urzędu Gminy, marketu DINO,
 2. Już tylko dwie miejscowości wymagają skanalizowania siecią sanitarną – Sworowo (wniosek w 2017r złożony do Marszałka Województwa Wielkopolskiego) i Góreczek Wielkich (część centralna wioski).  Pomocą w zrealizowaniu tych inwestycji mogą być środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
 3. Na realizację czekają kolejne dwa projekty uatrakcyjniające pobyt nad zalewem w Pakosławiu: wykonywanie drewnianych urządzeń siłowni zewnętrznej rozmieszczonej przy ścieżce rolkowo-rowerowej oraz kosztowniejszy tor krosowy dla rowerów typu „pamtrak” - do zbudowania w zaniżeniu przy zbiorniku wodnym (obecnie składowany urobek z budowy ulicy Turystycznej).
 4. W opracowaniu są dokumentacje techniczne na budowę sieci gazowej na ulicy Ogrodowej w Pakosławiu, a także dokumentacje techniczne na budowę sieci wodno-kanalizacyjnych w obrębie ulicy Francuskiej w Pakosławiu.
 5. W fazie organizacji jest KLASTER ENERGII obejmujący 5 gmin z powiatów gostyńskiego
  i rawickiego (Krobia, Poniec, Rawicz, Miejska Górka, Pakosław). Ideą i zadaniem KLASTRA ENERGII jest doprowadzenie do samodzielności energetycznej w ramach odnawialnych źródeł energii (OZE) na obszarze klastra, z wykorzystaniem energii elektrycznej (elektrownie wiatrowe, elektrownie fotowoltaiczne, biogazownie), paliw gazowych (gaz ziemny), zaopatrzenie w ciepło (biogazownie), gospodarki niskoemisyjnej (wymiana źródeł ciepła na nisko emisyjne, inwestycje w sieci oświetleniowe). Gminą wiodącą w ramach tworzonego KLASTRA jest gmina Krobia.
 6. W opracowaniu jest koncepcja, a następnie dokumentacja „Małej Kontenerowej Oczyszczalni Ścieków” dla mieszkańców Kubeczek z przyłączami do zabudowań mieszkańców. W trakcie ponowienia wniosku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na skanalizowanie Sworowa, wniosek będzie można rozszerzyć o dofinansowanie budowy „Małej Kontenerowej Oczyszczalni Ścieków” w Kubeczkach. Podobne rozwiązanie zastosować można na powstającym osiedlu mieszkaniowym w Niedźwiadkach.

Powyższe rozwiązania techniczne Firma OCORI wdraża w kilku gminach w Wielkopolsce.

 

Przysłowie mówi: „Szewc bez butów chodzi” (a przysłowia są mądrością narodu).Takim miejscem „bez butów” jest parking przy Urzędzie Gminy i parking na dziedzińcu Banku Spółdzielczego. Zawsze najważniejsze były inne zadania, zawsze mówiło się – koło siebie na końcu. Bez nakładki asfaltowej za rok – może dwa lata nie będzie koło Urzędu Gminy miejsca na parkowanie samochodów (parking został zbudowany 35 lat temu).

Podobnie chluby Urzędowi Gminy nie przynoszą łazienki na korytarzu od strony parkingu (też już 35 letnie).

Na „później” odłożyliśmy odbudowę zabytkowego budynku gospodarczego przy Przedszkolu w Pakosławiu (budynek z 1906 roku). W uchwalonym „Programie rewitalizacji” zespół rewitalizacyjny przy akceptacji mieszkańców podczas konsultacji społecznych, a następnie radni zabytkowy budynek (a dokładnie miejsce po jego rozbiórce) przeznaczyli na żłobek gminny, nawiązujący architekturą do zabytkowego budynku gospodarczego.

Zachęcać też trzeba będzie sołectwo w Pakosławiu do odnowienia zarastającego parku w Pakosławiu (też wpisany do „Programu rewitalizacji”).


Inaczej było w 1982r. Wtedy wszystko było ważne, nowe, pilne i nieprzygotowane. Dziś gotowe są projekty i dokumentacje pozwalające rozwijać naszą „małą ojczyznę”. Cieszę się, że w tym dorobku mam swoja cząstkę, zrealizowaną wspólnie z pracowitymi mieszkańcami gminy, wspólnie z radnymi, sołtysami, pracownikami Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Kultury i Rekreacji, Biblioteki Gminnej, dyrektorami i personelem przedszkoli i szkół podstawowych (także gimnazjum),z proboszczami Parafii w Pakosławiu, Golejewku i Dubinie, z członkami OSP, KGW, członkami zespołów folklorystycznych, klubów sportowych i obronnych, stowarzyszeń turystycznych i współpracy zagranicznej, organizacji szkolnych, parafialnych, społecznych. Za wspólne dobro mijających dekad dziękuję!

 

 

 

Maj, 25.04.2018r                             Wójt – Kazimierz Chudy

 

 

 

               

 Galeria zdjęć: