Rada podczas XXXVII Sesji Rady Gminy podjęła następujące uchwały w sprawie:

 1. Uchwała Nr XXXVII/281/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Pakosław.
 2. Uchwała Nr XXXVII/282/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości.
 3. Uchwała Nr XXXVII/283/2018 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Golejewie.
 4. Uchwała Nr XXXVII/284/2018 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Golejewie.
 5. Uchwała Nr XXXVII/285/2018 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Sowach.
 6. Uchwała Nr XXXVII/286/2018 w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/11 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel” Gminy Pakosław” oraz „Zasłużony dla Gminy Pakosław” i przyjęcia regulaminu nadawania i pozbawienia tych tytułów.
 7. Uchwała Nr XXXVII/287/2018 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Rawickiego w sprawie podziału Powiatu Rawickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Powiatu Rawickiego.
 8. Uchwała Nr XXXVII/288/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pakosław.
 9. Uchwała Nr XXXVII/289/2018 w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Pakosław.
 10. Uchwała Nr XXXVII/290/2018 w sprawie wniesienia przez Gminę Pakosław wkładów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp.zo.o. z siedzibą w Lesznie;
 11. Uchwała Nr XXXVII/291/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu.
 12. Uchwała Nr XXXVII/292/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2018 – 2021.
 13. Uchwała Nr XXXVII/293/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.

Pełne teksty uchwał znajdują się w zakładce uchwały (BIP).

Ponadto Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z miedzysesyjnej działalności.