Podział gminy na okręgi wyborcze jest stały, a zmiany granic mogą być dokonywane najpóźniej na 3  miesiące przed upływem kadencji. Proponowana zmiana nie zmienia granic okręgów lecz uaktualnia opis ich granic. Zmiana została dokonana w związku  z wydanym zarządzeniem zastępczym Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2018 roku Nr KN-I.4102.40.2018.4 w sprawie nadania ulicy „40 Lecia” położonej w miejscowości Pakosław nazwy „ks. Zdzisława Zakrzewskiego”.

W związku z powyższym należało zaktualizować uchwałę Rady Gminy Pakosław w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze.

Na powyższą  uchwałę Rady Gminy Pakosław w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Pakosław na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Lesznie w terminie 5 dni od daty jej ogłoszenia.

Treść uchwały w załączniku.Załączniki: